Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 4. märts 2016. a. kell 19.36
Muudetud: 4. märts 2016. a. kell 19.36

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.kursus kestab 7.03 -30.05.2016

I nädal
Arvestuslik etteütlus (14.-15.tsükli materjal) - 7.03
Toiduained. Arvsõna + nimisõna.
Ainsusnimisõnad.

II nädal
Dialoog 16.Menüü.
Restoranis - dialoogide koostamine.
Projektipäev.

Vaheaeg

III nädal
Film vene köögist. Dialoogide esitamine hindele. Toiduretsept : eesti toit.
Tund 17. Meie huvid ja harrastused. Toiduretsepti esitamine hindamiseks.
Dialoog 17 "Näitering, fotoring ja veel tahaks laulda"

IV nädal
Tööleht"Huvid ja harrastused".Valmistumine suuliseks esitluseks (Minu huvid ja harrastused)
V.Majakovski ja vene futurism.; luuletus "Kas teie võiksite?"
Multifilm"Kass Leoplodi auto" ja laul sellest. .

V nädal
Suulised esitlused (Minu huvid ja harrastused). TV lk.36-37.
Mitmusnimisõnad (pluralia tantum). Päevik 18.
Dialoog 18 : Plaanid vaheajaks.

VI nädal
Laul "Ah, see õhtu" filmist "Ah, vodevill, vodevill"
Film "Ah vodevill,vodevill" I
Film "Ah vodevill,vodevill" II + test

VII nädal
Dialoogi vesitamine hindele.; TV lk.39-40
Tund 19. Päevik ja dialoog 19.
Töö tekstiga "Haigused ja nende ravimine"; verb "boletj"

VII nädal
Dialoog "Arsti juures". TV lk.42
Eessõnad, omadus- ja nimisõnaühendite käänamine mitmuses; TV h.74,75, 76.
Valmistumine suuliseks esitluseks (Tervis, enesetunne)

VIII nädal
Esitlused. Tekst "Peterburi sünd"
Esitlused. Liikumisverbid (TV h.81, 82)
Film Sankt-Peterburgist.

IX nädal
Esitlused Sankt-Peterburgi vaatamisväärsustest.
Esitlused Sankt-Peterburgi vaatamisväärsustest. Päevik 23.
Moskva - Venemaa pealinn.

X nädal
Filmi vaatamine - "Moskva pisaraid ei usu"
"Moskva pisaraid ei usu"
CV täitmine. Kokkuvõte õppeaastast.Tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)on korranud põhikoolis läbitud grammatika põhivara
2) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: Eestimaa loodus, sümbolid, Tallinn; Toit; Harrastused ja huvialad; Enesetunne ja tervis; Sankt-Peterburg ja Moskva.
3) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist; koostada ja esitada dialooge.
4) on teinud suulised esitlused erinevatel teemadel (Minu lemmiktoit ja toitumisharjumused; Harrastused; Tervis ja enesetunne; Peterburi vaatamisväärsused;
5) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
6) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
7) kasutab õigesti III kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas: määrsõnade moodustamine ja võrdlusastmed;näitavad asesõnad (see/need);määrsõnad (siin/siis, seal/sinna); nimisõna mitm. roditelnõi k.; palju/vähe/mitmed +mitmuse roditelnõi k., ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad, liikumisverbis
8) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

- Testid, kirjandid, kirjad,suulised ettekanded peavad olema sooritatud vähemalt hindele "3"
- Testide hindamine:
"5" - 100-90%
"4" - 89-75%
"3" - 74-50%
"2" - 49%...

- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik tunnikontrollid,ettekanded ja arvestuslikud testid ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale testi kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
- 1 nõutud töö/ettekande mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudimise korral on vaja KT-d ja ettekanded järele vastata.
-Tegemata töö märgitakse e-koolis "0" , kui töö jääb sooritamata,, asendub "0" hndega "1".
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid Neljapäeval kell 15.00-16.00 ruumis 204, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom"10.kl. õpik,10.kl,TV, CD
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid