Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11742 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Eneli Vahar

keemiaõpetaja

Kontakt: eneli@oesel.edu.ee

Loodud: 28. jaanuar 2016. a. kell 17.05
Muudetud: 28. jaanuar 2016. a. kell 17.05

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus.
2. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust.
3. omab ülevaadet eluslooduse süstematiseerimisest ja organismide omavahelistest suhetest.
4. teab selgroogsete loomade klasse: kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
5. tunneb selgroogsete loomade tunnuseid, sise- ja välisehitust ja seostab neid eluviiside ja -paikadega.
6. omab ülevaadet selgroogsete loomade aine- ja energiavahetusest ning paljunemisest ja arengust

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. tund - Kalad. Kahepaiksed.
2. tund - Kahepaiksed. Roomajad.
3. tund - Roomajate tähtsus. Kalade, kahepaiksete, roomajate võrdlus.
4. tund - Linnud.
5. tund - Lindude võrdlus eelnevate loomarühmadega.
6. tund - Imetajad.
7. tund - Imetajate võrdlus eelnevate loomarühmadega.
8. tund - Aine- ja energiavahetus. Seedimine. Mida keegi sööb?
9. tund - Hingamine ja vereringe. Kehatemperatuur.
10. tund - Paljunemine ja areng.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilane oskab seostada roomajate, lindude ja imetajate sise- ja välistunnuseid nende elupaigaga.
2. Õpilane oskab arutleda roomajate, lindude ja imetajate tähtsuse üle looduses ja inimtegevuses .
3. Õpilane tunneb roomajaid, linde ja imetajaid ohustvaid tegureid ja omab ülevaadet nende kaitsemeetmete ja probleemide kohta.
4. Õpilane tunneb kõiki Eestis elavaid roomajaid.
5. Õpilane omab ülevaadet Eestis elavatest tähtsamatest ja levinumatest lindudest.
6. Õpilane tunneb kõiki Eestis elavaid imetajaid.
7. Õpilane oskab kirjeldada aine- ja energiavahetuse tähtsust ja neid protsesse läbiviivaid funktsioone (toitumine ja hingamine) orgamismis.
8. Õpilane oskab otsida lisainformatsiooni tekkinud küsimuse või probleemi lahendamiseks.

Hindamine üles

Hindamine toimub väiksemat mahtu kirjalike tööde ja tunnihinnete põhjal. Veerandihinne kujuneb nende hinnete keskmise hindena.
Mitterahuldavat hinnet on võimalik parandada 10 päeva jooksul alates hinde teadasaamise päevast.
Hinded:
90 - 100% hinne 5
75 - 89% hinne 4
50 - 74% hinne 3
20 - 49% hinne 2
alla 20% hinne 1