Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 24. jaanuar 2016. a. kell 23.54
Muudetud: 25. jaanuar 2016. a. kell 00.11

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata jja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (11.-15.01):
1. Lähme kohvikusse. Sõnad lk.72, dialoogid harj.7-1
2. Tegusõnad(tellima, soovima, tooma, tahtma, andma) pööramine, harj, 7-2...7-5
3. Sõnavara lk. 81; harj. 7-6...7-15

II NÄDAL (18.-22.01):
1. Dialoogide koostamine
2. Sõnavara kordamine, lk.72,73,74,81
3. Sõnavara kontroll

III NÄDAL (25.-29.01):
1. Dialoogide esitamine hindele. Tekst (Minu menüü)
2. Teksti lugemine ja tõlkimine, harj.7-19
3. Jutustuse koostamine teksti põhjal

IV NÄDAL (1.-5.02):
1. Jutustuse vastamine hindele
2. Nimisõna+omadussõna (instrumentaal) - käändelõpud; harj.7-22....7-26
3. Harj. 7-27.....7-32

V NÄDAL (8.-12.02):
Suusalaagris

VI NÄDAL (15.-19.02):
1. Kordamine
2. Kordamine
3. Test

VII NÄDAL (22.-26.02):
1. Kelleks saada? Sõnad lk.89; dialoogid harj.8-1
2. Väljendid lk.89,90; harj. 8-2...8-9, sõnavara harjutamine
3. Sõnad lk.93, kordamine

VIII NÄDAL ( 29.02.-4.03):
1. Minu töö - teksti lugemine, tõlkimine
2. Sõnavara lk.95, harj.8-11...8-14
3. Sõnavara kordamine, Asesõna (instrumentaal) harj. 8-15...8-18

IX NÄDAL (7.-11.03)
1. harj.8-19....8-20
2. Sõnade töö, jutustuse koostamine teemal Minu töö
3. Kordamine

X NÄDAL (14.-18.03)
1. Jutustuse vastamine hindele
2. Kordamine
3. Veerandi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - III veerandi teemad: Klass, kool, linn
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud keelematerjali: alaleütlev ja osastav kääne, järgarvud, mis aastal?, kui vana, kellaaeg;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kirjand / Jutustamine - 1 hinne
Suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Sõnavara vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Jooksev hindamine, tunnitöö kodutööd - 1 kokkuvõttev hinne
Kontrolltöö - 1 hinne

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Tegemata töö kohal on märge "0", mis asendub hindega, kui töö on järele tehtud. Veerandi lõpus hinnatakse tegemata tööd hindega "1". Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19-0%

Konsultatsioonid E kell 15.00-16.00 ruumis 005, järeltööd kokkuleppel