Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 24. jaanuar 2016. a. kell 23.09
Muudetud: 24. jaanuar 2016. a. kell 23.46

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 11.01-15.01)
1. Suuline arvestus
2. Suuline arvestus
3. Suuline arvestus

II nädal (18.01-22.01)
1.Tere!(tervitused, hüvastijätud). Meeste- ja naistenimed(pikad ja lühikesed vormid).
2. Dialoogide koostamine.
3. Saame tuttavaks! isanimi dialoog harj.1-5, sõnad lk.34,37


III nädal (25.01-29.01)
1. Perekonnaliikmed-perepuu, harj.1-9, dialoog harj.1-13
2. Nimisõna - sugu, harj.1-14,1-15
3. Tund 2A. Kuidas sinu nimi on? lk.41-43 harj.2-1....2-8

IV nädal (1.-5.02)
1. Linn. Mida linnas näeb? sõnad lk. 47 harj.2-11......2-14 Nimisõna.
2. Nimetav kääne. Mitmus. harj.2-16......2-22. Tekst "Linn"
3. Kordamine tööks (Nimisõna, sõnavara)

V nädal (8.-12.02)
1. 3. Kontrolltöö (Tsükkel 1,2)
2. 3A Kuidas läheb? Sõnavara lk.53,55 Dialoogid harj. 3-4,3-5
3. Nädalapäevad. Omadussõnade sugu(meessugu, naissugu, kesksugu), harj.3-15,3-16, sõnad lk.59

VI nädal (15.-19.02)
1.Tänan ja palun lk.61, harj.4-1.....4-6, sõnad lk.63
2. Numbrid 1-10. Harj. 4-7,4-8
3. Tegusõna I pöördkond (töötama, lugema, teadma, kirjutama); Isikulised asesõnad(kordamine), harj.4-10.....4-17.

VII nädal (02.-26.02)
1. Kordamine. Sõnavara lk.53 ja tõlkimine.
2. Kontrolltöö (tsükkel 3,4)
3. Tund 5a. Ma saan vene keelest halvasti aru. Dialoogid 5-3,5-4. Sõnavara lk.68

VIII nädal (29.02-4.03)
1. Tund 5b. Aastaajad ja kuude nimetused. Harj.5-8............5-14. II pöördkond(rääkima, vaatama, armastama, ehitama)5-15......5-17.
2. II pöördkond(lamama, tahtma, kõlama, seisma, lendama, kannatama). Jutuke lk.75.
3. Kordamine

IX nädal (7.03-11.03)
1. Tund 6A Kuidas öelda vene keeles. väljendid lk.76
2. Numbrid 11-20, Harj.6-1...6-5, sõnad lk.78
3. Harj.6-7...6-11, sõnad lk.79

X nädal (14.03-18.03)
1. Näitav asesõna lk.80
2. sõnavara lk.81, harj. 6-12...6-14
3. Kordamine, veerandi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II veerandil läbitud teemadel: linn, kuidas läheb, viisakussõnad,nädalapäevad, kuude nimetused, aastaajad
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: arvsõnad 1-10, tegusõnade pööramine olevikus - I pöördkond, nimisõna mitmuse moodustamine, omadussõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Veerandihinne kujuneb hinnete põhjal:

Jooksva õppetöö käigus saadud hinded (teksti lugemine, tunnitöö, koduste tööde kontroll)
sõnadetööd

Töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval peale 7. tundi (või õpetajaga kokkuleppel muul ajal)
Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb pärast tema puudumist või töö esitamata jätmist järgi vastata. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või hindega "1", kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Kontrolltöö tuleb järgi vastata puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist, haiguse puhul tuleb samuti töö järgi vastata . Arvestuslikud hinded peavad veerandihinde välja panemise ajaks olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%


Lugemisel:
Hinne "5" pannakse
- vigadeta ladusa ja õpitud teksti lugemise eest
- 1 - 2 vea puhul võõra teksti lugemisel, kui teksti sisu mõistetakse;
- leida õigesti olulist infot tekstist, teha tekstist lühikokkuvõtet;
- teha veatult tekstil põhinevat sõnavaraharjutust;

Hinne "4" pannakse
- lugemise eest, kui lugemine on küllalt ladus ja ilmekas, kuid tehakse 1-3 viga;
- 3 - 5 vea puhul võõra teksti lugemisel, kui õpilane veale tähelepanu juhtimisel selle ise parandab;
- veatu lugemise puhul, kui teksti sisu mõistmisel on ebatäpsusi (lugemine + tõlkimine);

Hinne "3" pannakse
- lugemise eest, kui esineb 4-6 viga ja tempo on aeglane;
- kui üksnes õpetaja abiga suudetakse teksti sisust aru saada, ei osata teksti erinevaid osi pealkirjastada ega tekstist olulist välja tuua;

Hinne "2" pannakse
- kui lugemisel tehakse üle 6 vea; kui lugemine pole ladus; kui ei saada loetust aru ega suudeta tekstist olulist välja tuua ka õpetaja abiga mitte;