Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13100 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 24. jaanuar 2016. a. kell 21.32
Muudetud: 24. jaanuar 2016. a. kell 22.09

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata jja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (26.10.-30.10):
1. Sõnavara lk.51-52, tegusõnade pööramine(asuma, keerama, soovitama, vaatama)
2. Tekst - Minu linn; harj.5-4........5-8
3. Teksti jutustamine

II NÄDAL (2.-6.11):
1. Sõnavara kordamine. Asesõna (instrumentaal) harj.5-13....5-15
2. Sõnade töö. Harj. 5-16, 5-18
3. Tõlkelaused harj.5-17

III NÄDAL (9.-13.11):
1. Õppetükk 6A, käsklused harj. 6-2.....6-4
2. Tegusõnade põhivormid ja pööramine
3. Dialoogid harj. 6-1(lugemine, tõlkimine), sõnavara kordamine

IV NÄDAL (16.-20.11):
1. Tegusõnad (puuduma, hilinema, unustama, pähe õppima, selgeks õppima, kodutööd andma, ümber jutustama, tõlkima) pööramine
2. Väljendid lk.59,60; harj.6-5....6-9
3.Käskluste kasutamine situatsioonides

V NÄDAL (23.-27.11):
1.Sõnavara kordamine, kordamisharjutused
2.Sõnavara töö. tekst Minu kool.
3. Minu kool (teksti lugemine ja tõlkimine)

VI NÄDAL (30.11-4.12):
1. harj.6-13,6-14; Teksti koostamine Minu kool
2. Minu kool- jutustamine
3. Nimisõna ja omadussõna(akusatiiv)-käändelõpud

VII NÄDAL (7.-11.12):
1. Tegusõnad (teadma,armastama, kuulama, vaatama, nägema, joonistama, kirjutama, lugema) pööramine
2. Harj. 6-16....6-22
3. Harj. 6-23, akusatiivi kordamine

VIII NÄDAL ( 14.-18.12):
1. Jõululuuletus
2. Jõululuuletus
3. Jõululuuletus

IX NÄDAL (21.12)
1. Jõululuuletuse esitamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II veerandi teemad: Klass, kool, linn
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud keelematerjali: alaleütlev ja osastav kääne, järgarvud, mis aastal?, kui vana, kellaaeg;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kirjand / Jutustamine - 1 hinne
Suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Sõnavara vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Jooksev hindamine, tunnitöö kodutööd - 1 kokkuvõttev hinne
Kontrolltöö - 1 hinne

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Tegemata töö kohal on märge "0", mis asendub hindega, kui töö on järele tehtud. Veerandi lõpus hinnatakse tegemata tööd hindega "1". Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19-0%

Konsultatsioonid E kell 15.00-16.00 ruumis 005, järeltööd kokkuleppel