Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 15. jaanuar 2016. a. kell 08.27
Muudetud: 30. märts 2016. a. kell 10.40

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

1. Et äratada õpilastes huvi mineviku vastu
2. õpetada õpilasi tundma kodukoha ja Eesti ajalugu seostatuna maailma ajalooga
3. õpetada õpilasi nägema kaasaja sündmuste juuri minevikus
4. õpetada ajaloo-alase info omandamist, tõlgendamist, hindamist, talletamist ja edastamist
5. õpetada õpilane eristama ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest
6. arendada õpilast nii, et ta suudab eristada põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse,
järjepidavuse ja tõlgenduse olemust ajalooprotsesside analüüsimisel
7.Õpilane:
* õpib tundma maailma ja Eesti ajaloo sündmusi peale Teist maailmasõda: kaks maailmasüsteemi, külm sõda, pingelõdvendus, uus vastasseis, perestroika ja NL lagunemine , Eesti taasiseseisvumine, globaalprobleemid
*tutvub Eesti ja maailmakultuuri tähtsamate saavutusteg II maailmasõja järgsel ajal
*mõistab arengute põhjusei, seoseid ja tagajärgi

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 28.03-01.04.
1. §35 ENSV pol. olud ja vastupanu
2. §36 III maailm, Väliseesti

II nädal 04.-08.04.
1. §37 Aasia ja Aafrika maad
2. §38 Ladina- Ameerika

III nädal 11.-15.04.
1. Kontrolltöö §34-37
2. §39 Teadus ja kultuur

IV nädal 18.-22.04.
1. §40 Muutused igapäevaelus
2. §41ENSV kultuur

V nädal 25.-29.04.
1. §42 NSV Liidu lagunemine
2. §43 Kommunistliku süsteemi lagunemine

VI nädal 02.-06. 05.
1. §44 Eesti Vabariigi taasiseseisvumine
2. §45 Maailm 20. saj. lõpul ja 21. saj. algul

VII nädal 09.-14.05.
1. §46 Tänapäeva globaalprobleemid
2. §47 Eesti vabariik tänapäeval

VIII nädal 16.-20.05.
1. Kontrolltöö § 41, 42, 43, 44,45, 47
2. Ettekanded: §39, 40, 46 (teadus, kultuur, igapäevaelu, globaalprobleemid)

IX nädal30.05-03.06.
1. Ettekanded
2. Ettekanded

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1.Omandavad lähiajaloo põhikronoloogia ja oskavad seda täiendada uue infoga
2.Mõistavad lähiajaloo kultuuripanust, teavad tähtsamaid sündmusi, isikuid ja kultuurinähtusi
3.Teavad tähtsamaid eesti ajaloo sündmusi ja oskavad neid seostada maailma ajalooga
4.Saavad aru ajaloosündmuste tõlgendamise erinevatest versioonidest
5.Oskavad näha põhjuse-tagajärje seoseid
6.Oskavad töötada diagrammide, kaartide ja dokumentidega ja leida õpikuvälist lisamaterjali
7.Oskavad oma seisukohti väljendada suuliselt ja kirjalikult
8.Oskavad rekonsrtuaaeida lähiajal elanud inimeste igapäevaelu
9. Tunnevad eluolu, poliitilisi ja kultuurilisi arenguid kahe maailmasõja vahel
10.Saavad aru Teise maailmasõja põhjustest ja teavad sõja I poole sündmusi

Hindamine üles

1.Veerandi joksul toimub 2 KONTROLLTÖÖD mahuga 20 punkti.
Kontrolltöö hinne on nõutav. Ebaõnnestunud või puudutud töö sooritatakse 10 päeva jooksul pärast tööde tagastamist. Aeg lepitakse kokku, vormi valib õpetaja
2.Õpilased koostavad plakati A2 teaduse, kultuuriigapöevaelu arengute või kaasaja globaalprobleemide kohta ja lisavad sellele ettekande
3 tunnihinnet võrduvad ühe kt hindega

4.Konsultatsioon kolmapäeval 14.45-15.30 klassis 408