Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 14. jaanuar 2016. a. kell 14.43
Muudetud: 14. jaanuar 2016. a. kell 14.43

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Mis kell on?
2. Päeval/hommikul/õhtul/öösel
3. Mis kellast?
II nädal
1. Riietus. Riideesemed. Nimekiri riietusesemetest.
2. Riietus. kandma mida? B.n.
3. Kordame värve. Mis sul täna seljas on?

III nädal
1. Tunnikontroll riietusele. Mida inimesed erinevates olukordades kannavad?
2. Minu lemmikrõivad.
3. Kus? Kuhu? Kust?

IV nädal
1. Kui palju maksab? Raha. Erinevad valuutad.
2. Kui palju maksab toit? Riided?
3. Tunnikontroll. Kui palju maksab?

V nädal
1. Loomad. Koduloomad.
2. Loomad. metsloomad.
3. Kodu-ja metsloomad. Teksti lugemine hindele koduse ettevalmistusega. Õpik lk 181.

VI nädal
1. Mis kell on?
2. Mis kellast?
3. Hommikul, päeval, õhtul, öösel.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II veerandil läbitud teemadel. värvused,riided,kaupluses;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab II veerandil õpitud keeleteadmised: omadussõna+nimisõna, arvsõnad 100-1000, omastav kääne, kust?, kui palju?;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt ja paaris ;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga.
Tööle järeltöö võimalust ei ole. Lõpuhinne kujuneb kõikide hinnete keskmisest, kusjuures maha enne hinde panemist "kustutatakse" kõige halvem hinne. Ühe "mitterahuldava" hinde saab ümber vastata õpilane, kellel palli võrra paremast hindest jääb puudu 0,1 punkti(näiteks tuleb keskmine hinne 3,4, aga õpilane on motiveeritud hinnet "4" saama). Selline võimalus antakse õpilasele, kellel tunni korra ja kohustustega ei ole esinenud probleeme(õppevahendid olemas, kodused tööd tehtud). Puudumiste korral tuleb töö järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" - õpik 6.klassile +TV + plaat