Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a, 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2016. a. kell 18.06
Muudetud: 9. märts 2016. a. kell 13.18

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III VEERAND
I NÄDAL 5a

SÜT
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537

I NÄDAL 11. - 15. jaanuar 5b

http://tube.geogebra.org/student/meVLRavou
http://ggbtu.be/mnbuu69nu

II NÄDAL 5a

Jaguvus
http://www.hot.ee/siivi32/Algarvjakordarv.htm
Algarvud ja kordarvud
http://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks ?!
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Matemaatilised mõisted
http://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt

II NÄDAL 18. - 22. jaanuar 5b

NURGAD
http://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01

Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm

Nurk ja nurkade liigid
http://www.hot.ee/kaidipalmiste/Praktiline_t66/Nurk_ja_nurkade_liigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm

III NÄDAL 25. - 29. jaanuar

http://www.kae.edu.ee/exercisedashboard

IV NÄDAL 01. - 05. veebruar

http://www.kae.edu.ee/exercisedashboard
Kümnendmurd arvteljel http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1

V NÄDAL 8. - 12. veebruar

Harilike murdude äratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2

Harilik murd
http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php
(vihje: tegema peab kahte asja korraga, märkima murdude nimetaja ja lugeja ja samal ajal koogiga tabama linde, et aega juurde võita!)

Kümnendmurru teisendamine ja järgud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099

Loogika mängud:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/Balloons_fractions1.swf

Lisa:
1) haruta lahti kolm joontepesa
2) vali leheküljelt veel loogikamänge
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0

VI NÄDAL 15. - 19. veebruar

Probleemi lahendamine:
http://www.kool.ee/?10352

Kümnendmurrud arvteljel
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_2

Kümnendmurru teisendamine ja järgud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=596

Kümnendmurdude ümardamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine

Lisa:
vali leheküljelt veel loogikamänge
http://www.kool.ee/?10198#3

VII NÄDAL 22. - 26. veebruar

5a
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: kümnendmurrud)

VIII NÄDAL 29.02 - 04. märts

http://palmiste.weebly.com/tehted-kuumlmnendmurdudega1.html

IX NÄDAL 7. - 11. märts

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337

Pranglimine kümnendmurdudega:
http://miksike.ee/#pranglimine/training

X nädal 14. - 18. märts
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

http://mataerli.blogspot.com/search/label/arvutamine%20k%C3%BCmnendmurdudega


Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.  
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.  
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.  

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).  

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.  

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 407 või kokkuleppel õpetajaga.