Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Margus Putku

bioloogiaõpetaja

Loodud: 10. jaanuar 2016. a. kell 15.11
Muudetud: 10. jaanuar 2016. a. kell 16.30

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on kujundada õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest.

Õpilane:
1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus.
2. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust.
3. omab ülevaadet eluslooduse süstematiseerimisest ja organismide omavahelistest suhetest.
4. teab selgroogsete loomade klasse: kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
5. tunneb selgroogsete loomade tunnuseid, sise- ja välisehitust ja seostab neid eluviiside ja -paikadega.
6. omab ülevaadet selgroogsete loomade aine- ja energiavahetusest ning paljunemisest ja arengust

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11-12 jaanuar
Roomajate tähtsus ökosüsteemis, inimestele ja neid ohustavad tegurid (ptk. 12).

18-19 jaanuar
Lindude sise- ja välisehitus ning kohastumused (ptk. 13).
Tunnikontroll 19.01

25-26 jaanuar
Tunnikontrolli vigade parandus
Lindude tähtsus (ptk. 14)

1-2 veebruar
Kordamine kontrolltööks
Esimene kontrolltöö 2.02

8-9 veebruar
Kontrolltöö vigade parandus
Imetajate sise- ja välisehitus (ptk. 15).

15-16 veebruar
Imetajate tähtsus (ptk. 16).

22-23 veebruar
Tunnikontroll 22.02
Aine- ja energiavahetus (ptk. 17).

29 veebruar - 1 märts
Loomade toitumine (ptk. 18).
Kordamine kontrolltööks

7-8 märts
Teine kontrolltöö 7.03
Loomade hingamine (ptk. 19).

14-15 märts
Veerandi kokkuvõte ja viimased hinnete parandamised.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilane oskab seostada roomajate, lindude ja imetajate sise- ja välistunnuseid nende elupaigaga.
2. Õpilane oskab arutleda roomajate, lindude ja imetajate tähtsuse üle looduses ja inimtegevuses .
3. Õpilane tunneb roomajaid, linde ja imetajaid ohustvaid tegureid ja omab ülevaadet nende kaitsemeetmete ja probleemide kohta.
4. Õpilane tunneb kõiki Eestis elavaid roomajaid.
5. Õpilane omab ülevaadet Eestis elavatest tähtsamatest ja levinumatest lindudest.
6. Õpilane tunneb kõiki Eestis elavaid imetajaid.
7. Õpilane oskab kirjeldada aine- ja energiavahetuse tähtsust ja neid protsesse läbiviivaid funktsioone (toitumine ja hingamine) orgamismis.
8. Õpilane oskab otsida lisainformatsiooni tekkinud küsimuse või probleemi lahendamiseks.

Hindamine üles

Hinne moodustub kahe tunnikontrolli ja kahe kontrolltöö põhjal. Tunnikontrollid moodustavad veerandihindest kokku 40% ja kontrolltööd 60%. Lisaks arvestatakse käesoleval veerandil enam tunnis kaasatöötamist. Õpetaja kontrollib tunnis antud ülesannete kirjalikku vastamist vihikusse ja töövihiku täitmist ning arvestab neid veerandihinde kujunemisel.