Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 6. jaanuar 2016. a. kell 14.42
Muudetud: 18. jaanuar 2016. a. kell 16.51

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpime 19.sajandil väljakujunenud poliitilisi liikumisi (konservatism, liberalism, kommunism, sotsialism, sots-demokraatia)
Kujundame oma maailmavaadet
Saame teada Euroopa riikide kujunemisloost
Püüame määratleda isiku kohta ajaloos

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Ainekaardi tutvustus. Napoleon. Arvestuslik meeskonnatöö.
2.Viini kongress. §1
II NÄDAL 1.Euroopa pärast Viini kongressi.Konservatismi sünd. §1
2.Rahvuslik liikumine. §2
III NÄDAL 1.1848.a. revolutsioonid. §3
2.Liberalismi sünd. §3
IV NÄDAL 1.Saksa keisririigi sünd. §4
2.Uusaegne riik. §5
V NÄDAL 1.Kaheksandikud suusalaagris.
2.Kaheksandikud suusalaagris.
VI NÄDAL 1.Uusaegse riigi kordamine ja maailma jagamine. §6
2.Kolooniate valitsemine ja I osa kordamine.
VII NÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ NR.3-1
2. Pärisorjuse ja orjuse kaotamine. §7
VIII NÄDAL 1.Tööstuslik pööre. §8
2.Suurtootmine ja kapitalism. §9
IX NÄDAL 1.Tööliste olukord.Lapstöölised. §10
2.Sotsialism. §11
X NÄDAL 1.Industriaalse ühiskonna uus pale. §12
2.Kursuse lõpetamine.Kultuur. §13

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Jätkame erinevate töövõtete kinnistamist
Omandame meeskonnas töötamise oskusi
Saame teadmisi maailmavaate kujundamiseks
Arutleme üksikisiku koha üle ajaloos

Hindamine üles

3.veerandi hinne kujuneb kahest kontrolltöö hindest ja protsessihinnetest.
I kontrolltöö on meeskonnatööna Napoleonist. Hinne kujuneb stendiettekande koostamisel iga õpilase panusest (kaasõpilaste hinnang), töö teostusest (sisu + vormistus) ja esitlus.
II kontrolltöö tuleb testina ja läheb hindamisele järgmises skaalas:
Hinne 5 90-100%
4 75-89%
3 50-74%
2 21-49%
1 1-20%
Konsultatsioon aeg TEISIPÄEVITI peale 7 tundi
Järelvastamisele tuleb tulla kontrolltöö ebaõnnestumisel või puudumise korral.
Protsessihinded on töö käigus saadud hinded. Need järelvastamisele ei kuulu, nende parandamine on võimalik ainult edasise hoolsa tööga.