Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 23. detsember 2015. a. kell 22.32
Muudetud: 10. jaanuar 2016. a. kell 20.34

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Tund 8a. Elukutsed.
2. Tund 8b. Tekst: Minu töö. Õpik lk.93-95
3. Tund 8v. Asesõnad Tvoritelnõi (kaasaütlev) käändes. Õpik lk.95-97

II nädal
1.Kordamine: 8.tsükkel. Tv 8a-v
2. Kontrolltöö: 8 tsükkel. - 19.01
T9a sõnad (Riietusesemed)
3.T9a.Kuidas ma riietun/ Sõbra riietus. Dialoogid, sõnavaraharjutused. Õpik lk.98-103

III nädal
1. T 9a. Riietus.Sõbra riietus. Dialoogid, sõnavaraharjutused. Õpik lk.98-104
2. Tund 9b. Tekst: Minu riietus. Õpik lk.104-105
3. Tund 9v. Järgarvsõna. Kuupäev. Millal? Õpik lk.106-109

IV nädal
1. Tund 9v. Kuupäev, millal?Mis kuupäeval? Harjutused.
2. Kordamine KT-ks: 9 tsükkel.
3. Kontrolltöö : 9.tsükkel. Tund 10a sõnad. - 3.02

V nädal
1.-2. Tund 10a. Tähtpäevad. Õnnitluskaart. Õnnesoovid. Õpik.lk.110-113
3. Tund 10b. Tekst: Minu tähtpäevad. Küsimustele vastamine. Õpik lk.114-115

VI nädal
1.-2. Tund 10v. Omastav kääne: omadus- ja nimisõna käänamine (Roditelnõj kääne) Õpik lk.116-121
3. Kordamine KT-ks: 10 tsükkel.

VII nädal
1. Kontrolltöö: 10 tsükkel. Tekst "Minu kodumaa" -22.02
2. "Minu kodumaa". Tund 11a. Mis kell? Dialoogid. Õpik lk.122-124.
3.Vabariigi aastapäev

VIII nädal
1.-2.Jutustame Eestist. Tund 11a Mis kell on? Tv lk.63-65, T11b sõnad.
3.Tund 11b. Tekst: Minu päevaplaan. Tv.t.11b. Jutustame oma päevast. Õpik lk. 127.-128

IX nädal
1.Minu päevakava - mõistekaart; kirjutamine.
2.-3.Jutustame oma päevast.Tund 11v. Alaleütlev kääne - asesõnad. Õpik lk.129-131

X nädal
1.Kordamine kontrolltööks - 11.tsükkel
2.Kontrolltöö: 11.tsükkel (hinne 4.veerandisse) - 15.03
3.Tekst kevadest. Kokkuvõte õppeveerandist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid III veerandil läbitud teemadel: kellaaeg;päevaplaan; Eesti, ;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru; oskab teksti ümberjutustada.
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: järgarvud, omadus- ja nimisõnade käänamine roditelnõj,vinitelnõj,datelnõj kääne; asesõnade vormid kaasaütlevas käändes ;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 3 kontrolltööd
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid N kell 15.00-15.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel