Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 17. detsember 2015. a. kell 15.21
Muudetud: 17. detsember 2015. a. kell 15.21

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 11.-315.01):
1.-2. Tund.20b. Elukutsed. TV.t.20b

II NÄDAL ( 18.-22.01):
1. Tund 20b.Elukutsed.
2. TK: Elukused.Tund 1a. Välimus. TV.t 1a

III NÄDAL (25.-29.01):
1.-2. Tund 1a. Välimus.

IV NÄDAL (1.-5.02):
1. TK: Välimus. Tund 1v. Isikulised asesõnad - omastav kääne.

V NÄDAL (8. - 12.02):
1. Tund 1v. Isikulised asesõnad - omastav kääne: harjutused.
2. Tund 2a. Iseloom. TV.t.2a

VI NÄDAL (15.- 19.02):
1. Sõbra välimuse ja iseloomu kirjeldus.
2. Tund 2a. Iseloom - kordamine.

VII NÄDAL (22.-26.02):
1.TK: iseloom. Tund 2v. Isikulised asesõnad - osastav kääne.
2. EV aastapäev.

VIII NÄDAL (29.02.-4.03):
1. Tund 2v. Isikulised asesõnad - osastav kääne. harjutused.
2. Tund 3a. Pere. TV.t.3a

IX NÄDAL (7.-11.02):
1. Tund 3a. Minu pere. Harjutused.
2. Jutuke oma perest.

X NÄDAL ( 14.-18.03):
1. Jutustame oma perest. Tund 3a. Elukoht.
2. Tund 3a. Korter. TV.t.3a

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid III veerandil läbitud teemadel.elukutsed, välimus, iseloom, elukoht;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: asesõnad omastavas ja osastavas käändes
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt ja paaris ;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Arvestatakse õpilase individuaalsusega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" - õpik 6. ja 7.klassile +TV + plaat
Õpetaja koostatud materjalid.
Konsultatsioonid E kell 14.00-14.45 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel