Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 12. november 2015. a. kell 09.55
Muudetud: 13. november 2015. a. kell 12.56

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

1. Et äratada õpilastes huvi mineviku vastu
2. õpetada õpilasi tundma kodukoha ja Eesti ajalugu seostatuna maailma ajalooga
3. õpetada õpilasi nägema kaasaja sündmuste juuri minevikus
4. õpetada ajaloo-alase info omandamist, tõlgendamist, hindamist, talletamist ja edastamist
5. õpetada õpilane eristama ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest
6. arendada õpilast nii, et ta suudab eristada põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse,
järjepidavuse ja tõlgenduse olemust ajalooprotsesside analüüsimisel
7.Õpilane:
* õpib tundma maailma ja Eesti ajaloo sündmusi peale Teist maailmasõda: kaks maailmasüsteemi, külm sõda, pingelõdvendus, uus vastasseis, perestroika ja NL lagunemine , Eesti taasiseseisvumine, globaalprobleemid
*tutvub Eesti ja maailmakultuuri tähtsamate saavutusteg II maailmasõja järgsel ajal
*mõistab arengute põhjusei, seoseid ja tagajärgi

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 26.-30.10.
1. §12 Natsionaalsotsialistlik Saksamaa
2. §13 Kommunistlik Venemaa

II nädal 02.-06.11.
1. §14 Eesti Vabadussõda
2. § 14 Eesti Vabadussõda

III nädal 09.-13.11.
1. §15 Demokraatlik Eesti
2.§16 Autoritaarne Eesti

IV nädal 16.-20.11.
1.§17 Eesti kultuurielu
2. §18 Eesti kultuurielu

V nädal 23.-27. 11.
1. Kontrolltöö §14-18
2. Lisa: Naised ühiskondlikus elus

VI nädal 30.11.-04.12.
1.§19 Rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel
2. §20 Teise maailmasõja algus (1939.1941)

VII nädal 07.-11.12.
1. §21 Sõja laienemine 1941-1943
2. §22 Teise maailmasõja lõpuaastad 1944-1945

VIII nädal 14.-18.12.
1. Esitlused (paaristöö) ühe isiku või sündmuse kohta aastatest 1920-40(eelistatud valdkond KULTUUR)- plakat või slaidiprogramm
2. Esitlused jätkuvad. Hinded

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1.Omandavad lähiajaloo põhikronoloogia ja oskavad seda täiendada uue infoga
2.Mõistavad lähiajaloo kultuuripanust, teavad tähtsamaid sündmusi, isikuid ja kultuurinähtusi
3.Teavad tähtsamaid eesti ajaloo sündmusi ja oskavad neid seostada maailma ajalooga
4.Saavad aru ajaloosündmuste tõlgendamise erinevatest versioonidest
5.Oskavad näha põhjuse-tagajärje seoseid
6.Oskavad töötada diagrammide, kaartide ja dokumentidega ja leida õpikuvälist lisamaterjali
7.Oskavad oma seisukohti väljendada suuliselt ja kirjalikult
8.Oskavad rekonsrtuaaeida lähiajal elanud inimeste igapäevaelu
9. Tunnevad eluolu, poliitilisi ja kultuurilisi arenguid kahe maailmasõja vahel
10.Saavad aru Teise maailmasõja põhjustest ja teavad sõja I poole sündmusi

Hindamine üles

1.Veerandi jooksul toimub üks KONTROLLTÖÖ §14-18 kohta.

2. Plakati- või slaidiesitlus (paaristöö) ühe sündmuse või isiku kohta aastatest 1920-1940.
Plakat või slaidid peavad olema trükitud või tehtud korrektse käekirjaga, lisada tuleb 3-5 pilti. Kasuks tulevad kaardid ja diagrammid. Igal esitlusel on pealkiri. Esitlus tehakse klassile suuliselt.
2. Kontrolltöö ja esitluse hinded on nõutavad. Ebaõnnestunud või puudutud töö sooritatakse 10 päeva jooksul pärast tööde tagastamist. Aeg lepitakse kokku, vormi valib õpetaja

3. Kolm tunnihinnet võrduvad ühe nõutava töö hindega
4. Konsultatsioon reedel kell 14.45-15.45 klassis 408