Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 25. oktoober 2015. a. kell 14.53
Muudetud: 25. oktoober 2015. a. kell 15.22

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26.10. Wiederholung. Mein erstes Date.
27.10. Mein erstes Date. Nomen auf -ung
28.10. Mein erstes Date, Wortschatz

2.11. Eine Mädchenfreundschaft.
3.11. Eine Mädchenfreundschaft. Tipps
4.11. Eine Mädchenfreundschaft. Wortschatzwh.

9.11. Eine Mädchenfreundschaft.
10.11. Vom Hobby zum Beruf.
11.11. Vom Hobby zum Beruf. Konjunktiv II

16.11. Vom Hobby zum Beruf. Konj. II
17.11. Was willst du werden. Würde- Form
18.11. Was willst du werden. Würde- Form

23.11. Was willst du werden. Würde- Form
24.11. Traum und Wirklichkeit. Berufe
25.11. Traum und Wirklichkeit. Berufe

30.11. Traum und Wirklichkeit. Einen Brief schreiben
1.12. Traum undWirklichkeit. Wortschatz
2.12. Top Berufe.

7.12. Top Berufe.
8.12. Traditionen. Deutschland feiert.
9.12. Traditionen. Deutschland feiert.

14.12. Traditionen. Deutschland feiert.
15.12. Landeskunde mit Messerund Gabel
16.12. Landeskunde mit Messerund Gabel. Weihnachtstraditionen

21.12. Basteln

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel:
elukutsed, ametid, hobid, töötamine, kelleks saada, soovid ja unistused, traditsioonidest Eestis ja saksakeelsetes maades; õpilane kasutab õpitud keelestruktuure, oskab kasutada tegusõna vajalikus vormis,oskab kasutada ka tingiva kõneviisi vorme, sidesõnu ja oskab kasutada kõrvallauset, isikulist asesõna ja seda käänata, kasutab omastavat ja enesekohast asesõna, oskab kasutada õpitud tegusõnade rektsiooni, tunneb ja kasutab eessõnu, oskab käänata nimisõna kõikides käänetes, moodustada tuttavatest sõnadest uusi, kasutada võrdlusastmeid, oskab kirjutada e-kirju ja vastata neile,
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab II veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes,
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö (kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5 - 100 -90%
hinne 4 - 89 -75%
hinne 3 - 74 -50%
hinne 2 - 49 -20%
hinne 1 - 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404 või muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.