Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 23. oktoober 2015. a. kell 10.14
Muudetud: 29. oktoober 2015. a. kell 06.51

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Rõhuasetus sellel verandil on õpimotivatsiooni hoidmine.
Selleks kasutame erinevaid õpistrateegiaid,
arendame oma oskusi ja võimeid,
püüame olla mõistvad inmeste suhtes teises ajas ja kultuuriruumis.
kriitiliselt läbi töötada ajalooallikaid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 26.10.-30.10.
1.Ainekaardi tutvustus.Valgustussajand. §15
2.Valgustatud absolutism. §16
II NÄDAL 02.11.-06.11.
1.Eesti ala suurte sõdade keerises.§17
2.Riigivõim ja aadel. §18
III NÄDAL 09.11.-13.11.
1.Talurahva elu. §19
2.Linnad ja majanduse areng. §20
IV NÄDAL 16.11.-20.11.
1.Religioon,kirik,haridus.§21
2.KONTROLLTÖÖ nr.1 (§17-21) 19.novembril
V NÄDAL 23.11.-27.11.
1.Ameerika Ühendriikide tekkimine.§22
2.Prantsuse revolutsiooni põhjused. §23
VI NÄDAL 30.11.- 04.12.
1.Prantsuse revolutsiooni algus. §24
2.Revolutsiooni keerises. §25
VII NÄDAL 07.12.-11.12.
1.Naised ja revolutsioon. Ettevalmistus kontrolltööks. §23-§25
2.KONTROLLTÖÖ nr.2 Arutlus 10.detsembril
VIII NÄDAL 14.11.-18.11.
1.Prantsusmaa Napoleoni ajal. §26
2.Napoleoni sõjad ja keisririigi langus. §27
IX NÄDAL 21.12.-23-12.
2.Veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane teab, millised olid sõltuva talupoja koormised ja talurahva elu-olu,
......kuhu tekkisid keskaegsed linnad,
.......kes elasid keskaegses linnas,
.......kes töötasid käsitöölise töökojas
..... iseloomustab keskaegse linna elu-olu
....seletab ja kasutab mõisteid PAAVST; PATRIARH; PIISKOP; PREESTER; NUNN; MUNK; RAAD;TSUNFT; HANSA LIIT
Õpime kirjutama arutlust

Hindamine üles

Kokkuvõttev hindamine toimub veerandi lõpus ja hinne kujuneb välja kahe kontrolltöö hinde (a´ 30%) ja kodutööde ning tunnitööde hinnete alusel.
Kontrolltöö nr.1 on testivormis ja hindeskaala on järgmine: 100-90% hinne 5
89-75% hinne 4
74-50% hinne 3
49-20% hinne 2
0-19% hinne 1
Kontrolltöö nr.2 on arutluse-jutustusena ja hindamine toimub tunnitööde ja kodutööde hindamisega samadel alustel.
VÄGA HEA ( 5 ) kui õpitulemused vastavad õppe aluseks olevatele õpitulemustele täiel määral
HEA ( 4 ) kui tulemused vastavad üldiselt aluseks olevatele õpitulemustele
RAHULDAV (3 ) kui tulemused võimldavad programmiga edasi minna või õpilasel edasises elus/õppimisel ei tekita raskusi
PUUDULIK ( 2 ) kui õpilase areng on küll toimunud antud teema piires, aga ei võimalda edasisel õppimisel hakkamasaamist
NÕRK ( 1 ) kui õpilane kasutab ebaausat viisi tulemuste saavutamiseks või saavutab tulemuse, mis ei tagaks edasiminemise võimalust
KONSULTATSIOONID ON KOLMAPÄEVITI KELL 15.45 kabinetis 408
Järelvastamine nädala aja jooksul töö kättesaamisest või puuduliku hinde saamisest.