Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 21. oktoober 2015. a. kell 11.45
Muudetud: 21. oktoober 2015. a. kell 11.50

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26.-30.okt Tutvumine Eesti atlasega, kaartidega tutvumine, info otsimine.
2.-6.nov avastusõpe Koigi rabas (4.nov)
9.-13.nov Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. Interaktiivset kaartide kasutamine. (LÕ tv lk 34-35) Arvutikaardid (http://maps.google.com/)
16.-20.nov Kontuurkaardi täitmine - mandrid, maailmajaod, mered, ookeanid
23.-27.nov Arvutikaardid. Kodukoha kaardi tegemine internetis tv lk 42-43
30.nov-4.dets Töö atlasega. Euroopa riigid
7.-11.dets Maavärinad - iseseisev töö arvutiga (http://koolielu.ee/waramu/view/1-8a15cfb2-67e7-4721-b20c-1522144106e0 (http://www.gi.ee/geomoodulid/files/modules/maavarinad2.html)
14.-18.dets Tornaadod - tööleht tornaadode ja vesipükside kohta. Katsed http://koolielu.ee/waramu/view/1-009306b2-fca8-468f-8fa6-ba4c5372d883 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oodatavad õpitulemused:
õpilane:
1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis ka mõne teise õppeaine päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest