Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 20. oktoober 2015. a. kell 10.06
Muudetud: 21. oktoober 2015. a. kell 09.06

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I. nädal 26.10.-30.10.2015
1. tund
L.6 Wir gehen auf Reisen. Sõnavara. Eessõnad daativi ja akusativiga.
2. tund
Nach Berlin- teksti lugemine ja tõlkimine. H.2-4 Eess. daativi või akusatiiviga.
3. tund
Fliegen oder fahren mit dem Zug? Üb. aus Ah.

II nädal 2.10-6.10.2015
1. tund
Õpikust dialoogi lugemine, oma dialoogi koostamine.Eessõnade harjutused töövihikust.
2. tund
Sõnavara treening töövihikust. Kordamine tööks
3. L.6 Kontrolltöö.

III nädal 9.11.-13.11.2015
1. tund
Tagasisiside töödest. L.7 Im ICE. Sõnavara . Aja eessõnad.
2. tund
Lugeda tõlkida tekst. Õpikust harjutused.
3. tund
Tv. eessõnade harjutused.

IV nädal 16.11.-20.11.2015
1. tund
L.7 Tv. Sõnavaraharjutused.
2. tund
L.7 tunnikontroll sõnavara kohta. L.8 Wiederholung.
2. tund
L.8 Hennings Sommerferien. Teksti lugemine, harjutused.

V nädal 23.11-27.11.2015
1. tund
Gr. harj. töövihikust
2. tund
L.8 sõnavaraharjutused. Kordamine tööks.
3. tund
Kontrolltöö.

VI nädal 30.11-4.12.2015
1. tund
Tagasiside töödest. L.9 Sõnavara Reeglip. verbide lihtminevik.
2. tund
L.9 Damals und heute. Ebareeglip. verbide lihtmin.
3. tund
L.9. Harjutused lihtmin. moodustamise kohta.

VII nädal 7.12.-11.12.2015
1. tund
L.9 Gr. ja sõnavara harjutused töövihikust.
2. tund
L.10 Das Leben- ein Abendteuer Sõnavara. Tekst- Arved Fuchs.
3. tund
Lihtminevik segatüüpi verbidel. Põhivormid.

VIII nädal 14.12.-18.12.2015
1. tund
Kõrvallause sidesõnadega als ja wenn. Harjutused.
2. tund
L.10 Sõnavaraharjutused.
3. tund
Filmide vaatamine. Ilusaid jõule!

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II veerandi lõpus õpilased oskavad:
* rääkida, kuidas nad lähevad kooli (koju)
*jutustada reisimisvõimalustest ernevate liiklusvahenditega
*leida sõiduplaanist vajalikku informatsiooni
*osta sõidupiletit
*genitiivi käände moodustamist
*sõnamoodustamist
*kasutada kohaeessõnu- bei, auf, aus
*ajaeessõnu-in, bis

Hindamine üles

Konsultatsioon on teisipäeviti peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega