Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 19. oktoober 2015. a. kell 11.55
Muudetud: 18. november 2016. a. kell 17.26

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.Veresooned. Suur- ja väike vereringe.
2. Veri. Vere koostis – vereplasma, erütrotsüüdid, leukotsüüdid, trombotsüüdid, hemoglobiin. Vere hüübimine.
3. Doonorlus
4. Vererühmad.
5. Vereringeelundkonna haigused.
6. Kordamine
7. Immuunsüsteem. Antikehad. Immuunsuse vormid.
8. Vaktsineerimine. Allergia.
9. Kordamine
10. KONTROLLTÖÖ (Vereringeelundkond. Immuunsüsteem)
11. Toitained ja ensüümid. Toitainete energeetiline väärtus.
12. Tervislik toitumine. Dieet. Söömishäired.
13. Seedeelundkonna ehitus. Seedekulgla. Seedenäärmed.
14. Õppefilm „Söömise masinavärk“
15. Erituselundkond. Jääkainete eemaldamine. Uriini tekkimine
16. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
2) peab oluliseks enda tervislikku treenimist.
3) analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel elundkonna talitlust;
4) seostab erinevate veresoonte ja vere koostisosade ehituslikku eripära nende talitlusega;
5) selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;
6) seostab inimese sagedasemaid südame- ja veresoonkonnahaigusi nende tekkepõhjustega;
7) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat eluviisi.
8) koostab ja analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist;
9) selgitab valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee ülesandeid inimorganismis ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid probleeme;
10) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid.

Hindamine üles

Veerandis hinnatakse kontrolltöid, koduseid töid, iseseisvaid töid klassis, tunnikontrolle, praktilisi töid, jms.

Õppeveerandi kokkuvõttev hinne moodustub:
1 ) KONTROLLTÖÖ (Vereringeelundkond. Immuunsüsteem)
3) kodused tööd, iseseisvaid tööd klassis, tunnikontrollid, praktilisi tööd jms. kokku
Veerandihinne on saadud hinnete keskmine. Kui veerandihinne jääb kahe erineva hinde vahele, saab määravaks kontrolltöö eest saadud hinne.
Tööde hinded:
5 - 90%-100%
4 - 75%-89%
3 - 50%-74%
2 - 20%-49%
1 - 0%-19%

Kõiki tegemata või ebaõnnestunud töid on võimalik järgi vastata 1 kord esimesel võimalusel peale hinde teada saamist. Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 15.00-17.00 ruumis 105

Kui õpilane on tunnist puudunud, siis tuleb läbivõetud osa iseseisvalt omandada vastavalt e-koolis olevale kirjeldusele või tulla abi saamiseks konsultatsioonitundi.