Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Margus Putku

bioloogiaõpetaja

Loodud: 19. oktoober 2015. a. kell 11.48
Muudetud: 21. oktoober 2015. a. kell 15.37

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on kujundada õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest.

Õpilane:
1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus.
2. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust.
3. omab ülevaadet eluslooduse süstematiseerimisest ja organismide omavahelistest suhetest.
4. teab selgroogsete loomade klasse: kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
5. tunneb selgroogsete loomade tunnuseid, sise- ja välisehitust ja seostab neid eluviiside ja -paikadega.
6. omab ülevaadet selgroogsete loomade aine- ja energiavahetusest ning paljunemisest ja arengust

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26-27 oktoober
Selgroogsete loomade meeled ja meeleelundid

2-3 november
Kalade sise- ja välisehitus, eluviis ja ülevaade kalade suurematset rühmadest: luukalad, kõhrkalad ja sõõrsuud. Ülevaade Eesti kaladest

9-10 november
Kalade tähtsus ökosüsteemis ja inimesele. Tunnikontroll meelte ja kalade kohta. Videode vaatamine Eesti kalakasvandustest

16-17 november
Kahepaiksete tunnused, välis- ja siseehitus, peamised rühmad: päris- ja sabakonnad

23-24 november
Kahepaiksete tähtsus ökosüsteemis ja kahepaiksete kaitse. Tunnikontroll kahepaiksete kohta. Õppefilm kahepaiksetest

30 nov-1 dets
Roomajate suuremate rühmade (sisalikud, maod, krokodillid ja kilpkonnad) iseloomulikud tunnused

7-8 detsember
Roomajate tähtsus ökosüsteemis, inimestele ja neid ohustavad tegurid.

14-15 detsember
Kordamine kontrolltööks
Kontrolltöö

21 detsember
Kokkuvõtted õpitust ja kontrolltööst ning suuremad puudujäägid.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilane oskab selgitada, kuidas on selgroogsete loomade meeled seotud nende eluviisi ja elupaigaga.
2. Õpilane oskab seostada kalade, kahepaiksete ja roomajate sise- ja välistunnuseid nende elupaigaga.
3. Õpilane oskab arutleda kalade, kahepaiksete ja roomajate tähtsuse üle looduses ja inimtegevuses
4. Õpilane tunneb kalu, kahepaikseid ja roomajaid ohustvaid tegureid ja omab ülevaadet nende kaitsemeetmete ja probleemide kohta.
5. Õpilane omab ülevaadet Eestis elavatest kaladest
6 Õpilane oskab otsida lisainformatsiooni tekkinud küsimuse või probleemi lahendamiseks.

Hindamine üles

Hinne moodustub kahe tunnikontrolli ja ühe kontrolltöö põhjal. Tunnikontrollid moodustavad veerandihindest kokku 56% ja kontrolltöö 44%. Vajadusel arvestatakse püüdlikkust ja tunnis kaasatöötamist.

Konsultatsioon teisipäeviti kell 15.00 ruumis 105.