Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Margus Putku

bioloogiaõpetaja

Loodud: 14. september 2015. a. kell 14.16
Muudetud: 15. september 2015. a. kell 10.47

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on kujundada õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest.

1) Õpilane tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus.
2) Õpilane suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust.
3) Õpilane omab ülevaadet eluslooduse süstematiseerimisest ja organismide omavahelistest suhetest.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

7-8 september
Bioloogia kui teadus. Sissejuhatus bioloogiasse, bioloogia harud ja rakendused.
Uurimismeetodid. Teaduses kasutatavad peamised uurimismeetodid: vaatlus ja katse.

14-15 september
Teadusliku uurimistöö etapid. Etappide kirjeldus ja uurimistöö plaani koostamine
Tunnikontroll eelmise kolme tunni kohta. Organismide rakuline ehitus

21-22 september
Elule iseloomulikud tunnused.
Organismide rühmitamine ja mille poolest nad erinevad

28-29 september
Liigi olemus ja liikide määramine
Kordamine kontrolltööks

5-6 oktoober
Selroogsed ja selgrootud loomad
Kontrolltöö

12-13 oktoober
Kokkuvõtted kontrolltööst
Meeled ja meeleelundid

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilane mõistab teaduse ja teadusliku uurimise olemust, omab ülevaadet erinevatest bioloogiaharudest ja suudab luua seoseid seniste loodusteaduslike teadmistega.
2. Õpilane oskab esitada teaduslikku küsimust, püstitada hüpoteesi ning planeerida teadusliku uurimise läbiviimist
3. Õpilane oskab kasutada erinevaid infoallikaid ning teeb vahet teaduslikul ja ebateaduslikul informatsioonil

Hindamine üles

Hinne moodustub tunnikontrolli ja kontrolltöö põhjal. Kontrolltöö moodustab veerandihindest 60% ja tunnikontroll 40%

Konsultatsioon teisipäeviti kell 15.00 ruumis 105