Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heleriin Aau

eripedagoog

Loodud: 9. september 2015. a. kell 11.53
Muudetud: 9. september 2015. a. kell 11.53

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetuse tund suunab õpilasi tundma huvi mineviku vastu. Õpilane oskab analüüsida erinevaid ajaloosündmusi ja -nähtusi ning nende mõju erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, mõju inimarengule. Inimkeskse ajalookäsitluse kaudu kujuneb empaatiline ja terviklik vaade inimkonna arengust.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Muinasaeg. Sissejuhatus.
04.09 Muinasaeg. Ajaarvamine, Rooma nr-d.
10.09 Varased põlluharijad ja karjakasvatajad. Maailm muinasaja lõpul.
11.09 Iseseisev hindeline töö.
17.09 Eesti muinasajal. Muistsed kalastajad ja kütid.
18.09 Pronksiaeg Eestis. Rauaaeg Eestis.
24.09 Muinaseestlaste uskumused. Eestlased muinasaja lõpul.
25.09 Eestlaste sugulased ja naabrid. Eesti naabruses tekivad riigid.
Iseseisev hindeline töö.
01.10 Elust vanaajal. Mesopotaamia kultuur.
02.10 Egiptus.
08.10 India kultuur, Hiina kultuur.
09.10 Vana-Kreeka, Vana-Rooma.
15.10 Iseseisev hindeline töö.
16.10 Kokkuvõte, arutelu.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Ajalugu õppides areneb õpilase ajas orienteerumise oskus, kriitiline mõtlemine, arutlemise, seisukoha kujundamise ning põhjendamise oskus. Õpilane tunneb ja oskab kasutada ajaloomõisteid.

Hindamine üles

Hinnatakse õpilase osavõtlikkust õpitavas aines. Põhirõhk on kujundaval hindamisel ning õpilaste arengu toetamisel.
Veerandi õpitulemuste eesmärkide hindamisel (kolme iseseisva hindelist tööd) arvestatakse õpijate eripärasid, st hinnatakse diferentseeritult.

Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik, aega 10 päeva.
Järelevastamine ning -aitamine toimub neljapäeviti kell 13.00.