Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heidi Carolina Martinsaari

matemaatikaõpetaja

Loodud: 2. september 2015. a. kell 16.19
Muudetud: 16. detsember 2015. a. kell 12.15

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I VEERAND
1. nädal
Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

2. nädal
Arvkiir
http://www.oup.com.au/__data/assets/file/0019/154045/Numberline.swf

Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

3. nädal
Ümardamine
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10343
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

4. nädal
Kirjalik liitmine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

5. nädal
Kirjalik lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

6. nädal
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm

Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm

II VEERAND

1. nädal
Kirjalik korrutamine
http://www.mathopolis.com/questions/q.php?id=1608&site=1&ref=/numbers/multiplication-long.html&qs=1608_1609_3424_1610_1611_3425_1612_1613_1614_3426

Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

2. nädal
Kirjalik jagamine
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg24-la-nu-p0

Sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

3. nädal
Tegurid ja kordsed
http://learningapps.org/display?v=p6f2ktxv501
http://learningapps.org/display?v=py2621f6n01

4. nädal
Jaguvuse tunnused
http://LearningApps.org/display?v=pi1i1d27n01
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
http://www.kool.ee/?10360

Tunnikontrolliks õppimine: Võta välja oma tööleht, mida tuleb sul kodus teha ja mine vasta küsimusele leheküljel:
http://www.padlet.com/car_ri/TK_5b

5. nädal
Arvude suurim ühistegur (SÜT)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
Arvude vähim ühiskordne (VÜK)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543
Jaguvus
http://www.hot.ee/siivi32/Algarvjakordarv.htm
Algarvud ja kordarvud
http://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks ?!
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Matemaatilised mõisted
http://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt

6. nädal
Tehete järjekord
http://LearningApps.org/display?v=p3heoa1sn01
Kordamine (tekstülesanded, tähtavaldised)
http://learningapps.org/display?v=pjvconpna15

7. nädal
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm

Nurk ja nurkade liigid
http://www.hot.ee/kaidipalmiste/Praktiline_t66/Nurk_ja_nurkade_liigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm

TAGASISIDE KÜSIMUSTIK - KOHUSTUSLIK!
http://goo.gl/forms/EzsSBtRIw4

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine teisipäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 406 või kokkuleppel õpetajaga.