Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13328 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2015. a. kell 18.56
Muudetud: 1. september 2015. a. kell 20.12

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. 9.
1) Sissejuhatus ainesse. Saksa keele õppimise tähtsusest, lihtsad ja eesti keelega sarnased sõnad.
Saksa keelt kõnelevad maad.

7. - 9.9.
1)Tähestik. Tervitus. Nime küsimine, vastamine. Dialoogid. L.1
2)Tähestik. Tervitus. Nime küsimine, vastamine. Dialoogid. L.1
3) Dialoogide harjutamine. Harjutused töövihikust. L.1

14.- 16.9.
1) Kes see on? Asesõnad er, sie ja omastavad asesõnad mein, dein. Dialoogid L.2
2) Verbi pööramine. Numbrid 1-12. Harjutused.
3) Numbrite kordamine. Arvutamine. Harjutused.

21. - 23.9.
1) L.3 Kus sa elad? Kuulamine, lugemine. Dialoogid.
2) Kust sa pärit oled? Numbrid 13-20. Maade nimed. Harjutused.
3)Dialoogid, verb "mögen" lausetes. Kirja lugemine. Harjutused.

28.-30.9.
1) Kordamine. Tegusõna pööramine, omast. ases. minu, sinu. L.4
2) Kordamine tööks.
3. Test (L.4)

5.-7.10.
1) Tagasiside töödest, vigade analüüs. mein, dein L.5
2) Das ist meine Familie. Sõnavara. L.5
3) Numbrid 20-100. Harjutused numbritega.

12.-14.10.
1) Mein Familienfoto. Õpiku pilt, dialoog. L.5.
2) Minu pere.
3) I. veerandil õpitu kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab I veerandi lõppedes:
- tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
- oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I veerandil läbitud teemadel:
- oskab tervitada ja hüvasti jätta,
- küsida ja öelda oma nime,
- tutvustada teist isikut,
- numbrid 0 – 20
- oskab üelda, mis talle meeldib ja mis mitte,
- teab nimetada linnu saksakeelsetes maades;
- oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
- oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
- oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu, küsimusi - mis?, kes?;* tervitada, ennast tutvustada, hüvasti jätta
* tähestikku
* tutvustada teist isikut
* öelda, mis mulle meeldib ja küsida, mis teisele meeldib
* öelda oma vanust ja küsida teise oma
* esitada kas küsimusi ja vastata küsimustel
* pöörata õpitud tegusõnu

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö(kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5 - 100 -90%
hinne 4 - 89 -75%
hinne 3 - 74 -50%
hinne 2 - 49 -20%
hinne 1 - 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404 või muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.