Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2015. a. kell 11.01
Muudetud: 16. detsember 2015. a. kell 10.12

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I VEERAND 

1. nädal

Õpioskuste test enda analüüsimiseks:

http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/oskuse_test.html

Pranglimine 
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training 

2. nädal 

Naturaalarvud 
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

Arvu järgud
http://www.kae.edu.ee/exercise/numbrite_jarjekord

3. nädal

Ümardamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/taisarvude_ymardamine


Kirjalik liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/liitmine_2

Meeldejätmisega liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/liitmine_4


4. nädal 

Lahutamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/lahutamine_2

Lahutamine laenamisega
http://www.kae.edu.ee/exercise/lahutamine_3

Kirjalik korrutamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_3

Korrutamine meeldejätmisega
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_4

5. nädal

Sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

Tehete järjekord (tehted vihikusse v abipaberile)
http://LearningApps.org/display?v=p3heoa1sn01

6. nädal

Arvutamine
http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_et.html

Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

Roomanumbrid
http://www.infoplease.com/math/roman-numeral-game.html?level=1

7. nädal 
loogikamängud
http://www.mathisfun.com/

II VEERAND 

1. nädal 

Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm

Loogikamängud
http://www.mathisfun.com/ 

2. nädal

Harjutuste puu
http://www.kae.edu.ee/exercisedashboard

Kaartidest raam - nuputamine
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-15591022d833f401f8461809b9efbdeba6c6d298

3. nädal

Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm

4. nädal

ingliskeelsete väljendite tõlkeks kasuta
http://aare.edu.ee/dictionary.html

Nuputamine, kasutades kalkulaatorit
http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/calculators.html

5. nädal
Aritmeetika 
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-a3ec5ec725ec592d50ec4f42d182ee2c3c5fe773 

6. nädal

Korrutustabel:
https://quizlet.com/virge/folders/math

7. nädal

Kirjalik arvutamine:
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg24-la-nu-p0

Tehete järjekord 
http://LearningApps.org/display?v=p3heoa1sn01

8. nädal 
 
Tegurid ja kordsed
http://learningapps.org/display?v=p6f2ktxv501
http://learningapps.org/display?v=py2621f6n01

Jaguvuse tunnused
http://LearningApps.org/display?v=pi1i1d27n01

9. nädal

Jõulutegevuspäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks. 
* Oskab kasutada arvutit töövahendina. 
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. 

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). 

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. 

Konsultatsioonid ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 407 või kokkuleppel õpetajaga.