Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel: 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2015. a. kell 11.54
Muudetud: 23. november 2015. a. kell 15.09

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I kursus kestab 1.sept. - 20.nov. 2015
3 tundi nädalas
I nädal
1.Tarkusepäev
2.Sissejuhatav tund: tutvumine grupiga; õppekava ja -kirjandus.Ainekaart.

II nädal
1.Põhivara kordamine:Nimisõna sugu; elusolendid ja eluta objektid
2.Nimisõnade mitmus
3.Nimisõnade käänamine (käänded + küsimused ja eessõnad).Käändkonnad

III nädal
1.-2.Nimisõnade käänamine ja kasutamine lausetes - harjutamine
3.Omadussõna. Omadussõna ja nimisõna ühildumine.

IV nädal
1.-2.Omadus- ja nimisõnaühendite käänamine.
3.Omadus- ja nimisõnaühendite käänamine.Tegusõna rektsioon

V nädal
1.-2.Omadus- ja nimisõnaühendite käänamine.Tegusõna rektsioon.Harjutused.
3.Tegusõna pööramine olevikus, minevikus, liittulevikus.

VI nädal
1. Tasemetöö 6.klassile täitmine.
2.Tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja liittulevikus.
2.Enesekohased verbid

Vaheaeg

VII nädal
1.Isikulised asesõnad, nende käändevormid.
2.Omastavad asesõnad.
3.Isikulised ja omastavad asesõnad, nende kasutamine - harjutused.

VIII nädal
1.-3.Isikulised ja omastavad asesõnad; nende käänamine; harjutused kasutamisele

IX nädal
2. Omastavad asesõnad. Luuletus "Sügis".
2.Põhiarvsõnad. Vanus/iga
3.Järgarvsõnad.Kuud, nädalapäevad.Mis aasta(l)? kuupäev(al)?

X nädal
1 Järgarvsõnad. Test: Kui vana?.
2.Kordamine kontrolltööks.
3. KONTROLLTÖÖ (põhivara kordamiskursus) - 4.11

XI nädal
1.Luuletuse vastamine. Tutvumine T.Trojanova õpikuga (struktuur)
3.KT analüüs. Tund 1: Jälle kooli. Olga Petrova päevik - lõik 1.
T1: Dialoog 1.Saame tuttavaks! Ametlik ja mitteametlik tutvumine.

VIII nädal
1. Ametlik ja mitteametlik tutvumine.Käskiv kõneviis - Hakkame...!
2.Kuulamisülesanne-1. Kirjutame oma suvest.
3.Kuidas kirjutada kirja. Isiklik ja ametlik kiri.Aadress. Kiri sõbrale. Kokkuvõte kursusest.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse lõpuks õpilane:
1) on korranud põhikoolis läbitud grammatika põhivara
2) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: kool, minu klass, ametlik ja mitteametlik tutvumine
3) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist;
4) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
6) kasutab õigesti I kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas: vene ees- isa- ja perekonnanimede kirjutamine, omastavad asesõnad;
7) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

KT-d - 2 hinnet
Protessihinded kokku - 1 kokkuvõttev hinne
Ettekanded - 1 hinne

- Testid, kirjandid, kirjad,suulised ettekanded peavad olema sooritatud vähemalt hindele "3"
- Testide hindamine:
"5" - 100-90%
"4" - 89-75%
"3" - 74-50%
"2" - 49%...

- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik tunnikontrollid ja arvestuslikud testid ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale testi kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
- 1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudimise korral on vaja KT-d ja ettekanded järele vastata.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid Neljapäeval kell 15.40-16.30 ruumis 204, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom" õpik, TV, CD
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid