Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel: 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2015. a. kell 10.04
Muudetud: 18. oktoober 2015. a. kell 09.37

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (1.-4.09)
1.Tarkusepäev
2.Sissejuhatus õppeaastasse.Ainekaardi ja hindamise tutvustus. Kordamine. Tund 4a Tere tulemast!

II nädal (7.-11.09)
1.Tund 4a, Tere tulemast! R lk.36-37
2.T4a. Kus need asjad asuvad? Tv4a
3.Tund 4b. Tekst "Meie korter" R lk.40-41

III nädal (14.-18.09)
1.Meie korteri plaan. Tv 4b Valmistume jutustama oma kodust.
2.Jutustame oma kodust (plaani järgi) Tund 4v Järgarvud
3.T4v Järgarvsõnad ja omadussõnad + predloznõi kääne

IV nädal (21.-25.09)
1T4v Õppeained, nädalapäevad. Meie tunniplaan. R lk.47
2.Kordamine. R lk.48-49, Tv 4v
3.Kordamine KT-ks: 4.tsükkel

V nädal (28.09 - 2.10)
1.KONTROLLTÖÖ: 4.tsükkel - 29.09
Tund 5a sõnavara
2.Tund 5a Kus midagi asub? Dialoogid lk.51-53
3.Kus asub? Tv 5a

VI nädal (5. - 9.10)
1.Ristsõnade koostamine T5a sõnavarale.
2.Luuletus "Sidrun". T 5b sõnad. Sõnavara kontroll (T 5a)
3.Tund 5b. Tekst "Minu linn" R lk.55
3.Tund 5v Asesõnad predloznõi käändes (kellest?) R lk.57

VII nädal (12.-16.10)
1.Minu kodulinn Kuressaare - jutukese koostamine. Tv T5b
2.Slaidiprogramm aastaaegadest. Luuletus "Sügis".Jutustamine kodulinnast.
3.Lahendame ristsõnu teemal "Linn". Jutustame kodulinnast.
Kokkuvõte õppeveerandist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - I veerandi teemad: korter, õppeained,nädalapäevad,tunniplaan, linn ;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I veerandil läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad predloznõi käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine predloznõi käändes, järgarvud ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 2 kontrolltööd :KT 4, KT 5 (hinne läheb II veerandisse)
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid N kell 15.00-15.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel