Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2015. a. kell 13.43
Muudetud: 28. august 2015. a. kell 13.58

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara;
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
6) rakendab bioloogia probleemülesandeid lahendades loodusteaduslikku meetodit;
7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosides otsuste tagajärgi;
8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud erialadest, elukutsetest ja
edasiõppimisvõimalustest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri
planeerides.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Rakendusbioloogia
1. Biotehnoloogia. Viiruste kasutamine biotehnoloogias. Geeniteraapia.
2. Bakterite kasutamine biotehnoloogias.
3. Funktsionaalne toit.
4. Geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed
5. Geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevad probleemid. Geenmuundatud toit.
6. Kloonimine
7. Kordamine
8. KONTROLLTÖÖ

Inimese talitluse regulatsioon
9. Ülevaade inimorganismi ehitusest. Peamised koetüübid.
10. Elundkonnad
11. Tunnikontroll
12. Homöostaas. Elundkondade talitluse neuraalne- ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanismid.
13. Inimese energiabilanss. Kehamassi indeks. Ülekaalulisus. Alakaalulisus.
14. Hingamise ja vereringe regulatsioon. Veresuhkrusisalduse regulatsioon. Maksa ülesanded
15. Eritamine ja veebilanss. Jääkproduktide ja veesisalduse regulatsioon. Neerude töö. Inimese veebilanss.
16. Termoregulatsioon.
17. Kaitse haiguste eest. Inimkeha kaitseliinid. Immuunsüsteem. Immuunsüsteemi häired.
18. Kordamine
19. KONTROLLTÖÖ
20. Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus.
21. Närviimpulsi moodustumist ja levikut mõjutavad tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon
22. Refleksikaar ning erutuse ülekanne. Kaasasündinud ja omandatud refleksid.
23. Kesknärvisüsteemi töö. Peaaju eri osade ülesanded
24. Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid.
25. Kordamine
26. KONTROLLTÖÖ
27. Kokkuvõte III kursusest
28. Kursuse lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpus õpilane:
1) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta;
2) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte;
3) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest.
4) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega;
5) analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus;
6) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste ilmingutega;
7) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes;
8) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust;
9) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ning humoraalse regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises;
10) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust;
11) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning seoseid nende vahel.

Hindamine üles

Kursusehinne sõltub kõikide hinnatud tööde punktisummast st. mitu % moodustab saadud punktisumma maksimumist

Hindeprotsendid:
5 - 90%-100%
4 - 75%-89%
3 - 50%-74%
2 - 20%-49%
1 - 0%-19%

Tegemata või mitterahuldavalt hinnatud tööd on võimalik järgi vastata peale töö kättesaamist esimesel järelvastamisajal või õpetajaga kokkuleppel.
Juba välja pandud kursusehinnet on võimalik parandada arvestustööga, mis hõlmab kogu kursuse jooksul käsitletud materjali.

Kooliastmehinde saamiseks peavad olema vähemalt rahuldavale ( hindele "3") sooritatud kõik neli kooliastme bioloogiakursust.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 14.00-17.00 ruumis 105