Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2015. a. kell 14.47
Muudetud: 27. august 2015. a. kell 14.47

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09 .Sissejuhatus ainesse. Kasutatavad õppevahendid. Õpikuga tutvumise ülesanded.
Inimese keha üldehitus( rakk, kude, organ, organsüsteem) Põhilised koetüübid – epiteelkude, sidekude, lihaskude, närvikude. Elundid ja elundkonnad.
08.09. Katteelundkond. Naha ülesanded. Naha ehitus. Praktilised tööd.
09.09. Naha tervishoid. Nahahaigused.
15.09. Tunnikontroll (naha ülesanded, ehitus). Tugielundkond. Luude koostis. Ehitus – luuümbris, plinkollus, käsnollus, luuüdi. Luude tervishoid. Luustikuhaigused.
16.09. Liigese ehitus. Liigesed – keraliiges, plokkliiges, silinderliiges. Liikumatud luudevahelised ühendused.
22.09 Luustik. Luustiku ülesanded. Inimese luustiku põhiosad. Rühi uurimine praktiline töö . Luustiku vigastused.
23.09. Skeleti suuline vastamine. Lihased. Lihaste ülesanded. Vöötlihased, südamelihased, silelihased. Inimese lihastik Õ lk 26 joonis
29.09. Lihaste kokkutõmbumine. Praktilised tööd : lihasväsimuse uurimine, lihaste mõõtmete muutumine nende lõdvestumisel ja kokkutõmbel, lihaste pingutamine liigutuste ajal. Millised lihased teevad tööd erinevate tegevuste juures.
30.09. Kordamine
06.10. KONTROLLTÖÖ (Katteelundkond. Tugi- ja liikumiselundkond)
07.10. Vereringeelundkond. Millest koosneb ringeelundkond ja selle ülesanded. Südame ehitus ja talitlus. Elektrokardiogramm.
13.10. Õppefilm
14.10. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
2) selgitab naha ülesandeid;
3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja eritusfunktsiooni täites;
4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi.
5) eristab joonisel või mudelil inimese skeleti peamisi luid ning lihaseid;
6) võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse, roomaja ja kala luustikku;
7) seostab luude ja lihaste ehitust ning talitlust;
8) selgitab luudevaheliste ühenduste tüüpe ja toob nende kohta näiteid;
9) võrdleb sile-, vööt- ja südamelihaste ehitust ning talitlust;
10) analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;
11) peab oluliseks enda tervislikku treenimist.
12) analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel elundkonna talitlust;
13) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat eluviisi.

Hindamine üles

Õppeveerandi kokkuvõttev hinne moodustub:
1 ) KONTROLLTÖÖ (Katteelundkond. Tugi- ja liikumiselundkond ;
2) TUNNIKONTROLLID (Naha ülesanded, ehitus. Skeleti suuline vastamine)
3) kodused tööd, iseseisvaid tööd klassis, praktilisi tööd jms.

Tööde hinded:
5 - 90%-100%
4 - 75%-89%
3 - 50%-74%
2 - 20%-49%
1 - 0%-19%

Kõiki tegemata või ebaõnnestunud töid on võimalik järgi vastata 1 kord peale hinde teada saamist 10 päeva jooksul. Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 14.00-17.00 ruumis 105
Kui õpilane on tunnist puudunud, siis tuleb läbivõetud osa iseseisvalt omandada vastavalt e-koolis olevale kirjeldusele või tulla abi saamiseks konsultatsioonitundi.