Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11722 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2015. a. kell 09.39
Muudetud: 28. august 2016. a. kell 16.53

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
01.09-04.09.2015
1. tund
Saksa keele õppimise tähtsusest, hääldusreeglid.
2. tund
Hääldusreeglid, saksa keele tähestik.
2. nädal
07.09-11.09.2015
1. tund
L.1 Tere tulemast Saksamaale! Kuidas on Teie nimi?
2. tund
Asesõnad ja tegusõna pööramine olevikus.
3. nädal
14.09-18.09.2015
L.2 Ma räägin saksa keelt. Dialoogid, tegusõna pööramine.
2. tund
Tegusõna olema pööramine, tv. harjutused.
4. nädal
21.09-25.09.2015
1. tund
L.3 Telefon-nimi-aadress. Numbrid 1-20
2. tund
Numbrid 20-100. Kui vana sa oled? Tv. harjutused.
5. nädal
28.09-02.10.2015
1.tund
Numbrite kordamine. Telefoninumbri, vanuse , aadressi ütlemine.
2. tund
Kordamine tööks (L. 1-3)
6. nädal
05.10-09.10.2015
1. tund
Kontrolltöö 1. (L.1-3)
7. nädal
12.10-16.10.2015
1. tund
L.4 See on auto. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine.
2. tund
Mis see maksab?
Härra Wiedling sõidab autoga.
8. nädal
26.10-30.11.2015
1. tund
L.4 kordamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.5 Minu koht või Teie koht? Omastav asesõna, selle kasutamine kasutamine.
9. nädal
02.11-06.11.2015
1. tund
L.5 Omastav ases. Tv. h. Kordamine. (L.4-5)
2. tund
Kontrolltöö 2. (L.4-5)
10. nädal
09.11-13.11.2015
1.tund
L.6 Mitu perekonda. Mitmuse moodustamine. Harjutused tv.
2. tund
Nimisõna mitmus, harjutused. Omastava asesõna kasutamine.
11. nädal
16.11-20.11.2015
1. tund
L.7 Millal? Kellaajad- dialoogid.
2. tund
Kellaajad. Öeldise koht jutustavas lauses. Harjutused tv.
12. nädal
23.11-27.11.2015
1. tund
L.8 Kalender Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.
13. nädal
30.11-04.12.2015
1. tund
Kordamine (L.7-8)
2. tund
Kontrolltöö 3. (L.7-8)
14. nädal.
07.12-11.12.2015
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.
15. nädal
14.12-18.12.2015
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Jõululaulud, mängud.
16. nädal
11.01-16.01.2016
1. tund
L.9 Tegusõna pööramine. Dialoogid. Harj. tv.
2. tund
Kordamine tööks.
17. nädal
18.01-22.01.2016
1. tund
Test L. 8-9
2. tund
L.10 Guten Appetit.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kümnenda klassi esimesel kursusel alustavad õpilased saksa keele kui kolmanda võõrkeele õppimist. Nad õpivad saksa keele hääldusreegleid, tähestikku, tegusõna pööramist olevikus, nimisõna käänamist ja muid gr. reegleid. Õpilased õpivad sõnu ja sõnaühendeid, lausete moodustamist. Jutustava lause kõrval õpitakse ka moodustama küsilauseid- nii küsisõnaga kui ka kas-küsimusi.
Õpilased õpivad numbreid ja nende kasutamist vanuse , sünniaja , kuupäeva, kellaaja, autonumbri, hindade jne. ütlemisel.
I kursuse lõpuks õpilased oskavad;
* öelda peast tähestikku ja täht-tähelt öelda saksa keeles oma nime
*kasutada õpitud hääldusreegleid
*rääkida endast õpitud sõnavara piires
*kasutada numbreid vanuse, kuupäeva autonumbri, kellaaja jne. ütlemiseks
*moodustada lihtsaid küsilauseid õpitud sõnavara piires
*kasutada omastavat asesõna
*pöörata tegusõna olevikus
*moodustada õpitud nimisõnade mitmust
*moodustada lühikesi dialooge

Hindamine üles

iHinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg on esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga.