Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2015. a. kell 11.24
Muudetud: 15. september 2015. a. kell 13.39

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

õppetöös kasutavad õpilased Deutsch kein Problem 3 õpikut ja töövihikut.
1. nädal
01.09.-04.09.2015
1. tund
L.1 Zum Deutschlernen nach Deutschland.

2. nädal
07.09.-11.09.2015
1. tund
L.1 Jugendkurse in Deutschland. Verbi pööramine olevikus.
2. tund
Steckbriefe. Konjuktionen weil, dass, deshalb in Sätzen.
3. tund
Wiederholung. Üb. aus dem Ah.
3. nädal
14.09.-18.09.2015
1. tund
Test 1. (L.1 Wortschatz, Konjuktionen weil, denn, deshalb, Verb)
2. tund
L.2 Willkommen in Berlin. Dialoge, Fragen, beantworten, Wortschatz.
3. tund
Davids E-Mail an Jakob. Der Bergamonaltar. Akkusativ.Üb. aus Ah.
4. nädal
21.09.-25.09.2015
1. tund
Dativ. Wortschatztraining. (Üb. aus Ah.)
2. tund
Wiederholung zur KA.
3. tund
Test 2. (L.2 Wortschatz, Akk. Dat.)
5. nädal
28.09.-02.10.2015
1. tund
L.3 Ein Sonntag in der Hauptstadt. Wortschatz, lesen, Fragen .
2. tund
Rektion, dass Sätze, Übungen.
3. tund
Wiederholung, Wortschatztraining.
6. nädal.
05.10.-10.10.2015
1. tund
Test 3. (L.3 Wortschatz, dass Sätze, den Weg erklären)
2. tund
L.4 Erlebnis Berlin. Komparation. Übungen
3. tund
Übungen aus dem Ah.
7. nädal
12.10.-16.10.2015
1. tund
L.4. Bilder über Berlin.
2. tund
Wiederholung von L.3-4
3. tund
Kontrollarbeit mit dem Buch L.3-4

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I veerandi lõpus õpilased oskavad:
*küsida isiku andmeid ja koostada ankeeti
*kasutada lauses sidesõnu weil, denn, deshalb
*tunda ära Berliini tähtsamad vaatamisväärsused ja nendest midagi rääkida
*käänata isikulist asesõna Dat. ja Akk.
*omadussõnade võrdlusastmeid
*kasutada genitiivi nimede juures
*nimetada liiklusvahendeid saksa keeles

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõttev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on teisipäeviti peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega