Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2015. a. kell 11.15
Muudetud: 15. september 2015. a. kell 13.40

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I veerand
1. nädal
01- 04.09.2015
1. tund
6.kl õpikust L.29. Toiduainete kordamine. Dativ.
2. tund
L.29 Guten Appetit.
2. nädal
07.-11.09.2015
1. tund
L.29 .Was essen Tanja, Karin und Alexander. Üb. aus Ah.
2. tund
Üb. aus dem Arbeitsheft
3. tund
L.30 Wiederholung L.28-30. Ü. aus Ah.
3. nädal
14.09.-18.09.2015
1. tund
Kontrollarbeit. L.28-30
2. tund
Über Kontrollarbeiten. L.31.Estland.
3. tund
Estland-hier lebe ich. Üb.
4. nädal
21.09.-25.09.2015
1. tund
lL.31 Wohin fahren wir? Verkehrsmittel.
2. tund
Üb. aus dem Ah. Dialoge.
3. tund
L.33. Wiederholung- Prominente in Estland.
5. nädal
28.09.-2.10.2015
1. tund
Wiederholung zur Stundenkontrolle. L.32-33
2. tund
Stundenkontrolle L.32-33
3. tund.
Über die Arbeiten.

7.kl.õpik
6. nädal
5.10-09.10.2015
1. tund
L.1 Wie waren die Ferien?Präsens-Wiederholung
2. tund
Wie war das Wetter im Sommer. Präteritum.
3. tund
L.1 Üb. aus dem Ah. Wiederholung.
7. nädal
12.10-16.10.2015
1. tund
L.1 Wörterkontrolle. L.2 Wortschatz.
2. tund
L.2 Tinas Tagebuch. Perfekt. Üb.
3. tund
Aus Siims Tagebuch. Üb. aus Ah.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* rääkida söögist, öelda, mis kuidas maitseb
*küsida ja pakkuda söögilauas erinevaid toite
*öelda, et kõht on tühi või täis, et on janu
*osta või tellida söögikohas lihtsaid toite
*rääkida Eestist ja oma kodukohast
*küsida ja vastata kuidas kuhu saab
*teha reisiplaane nädalavahetuseks, vaheajaks
*öelda, kuhu ma sõidan/ lähen ja millega
*öelda, kus ma vaheajal / eile/nädalavahetusel olin
*avaldada arvamust vaheaja kohta
*rääkida ja kirjutada vaheaja/nädalavahetuse tegevusest olevikus ja minevikus

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõttev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on teisipäeviti peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega