Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2015. a. kell 07.55
Muudetud: 25. märts 2015. a. kell 14.53

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 23.03-27.03.2015
1. tund
L.22 Richardi tuba. Liitsõnade moodustamine . Eessõnad.
2. tund
L.22 Jutustada Richardi toast kasutades eessõnu, vastavaid tegusõnu
3. tund
Tv. h. - eessõnade kasutamine. Harjutamine tööks.

II nädal 30.03-3.04.2015
1. tund
L.22 Sõnadetöö+ eessõnad .L.23 Me aitame kodus. sõnavara.
2. tund
L.23 Verbide vergessen, essen, helfen pööramine. Teksti lugemine.
3. tund
L.23 Käskiva kv. moodustamine. Harjutused. Dialoogid

III nädal 6.04-10.04.2015
1. tund
L.23 Tv. harjutused. Kordamine tööks.
2. tund
L.23 Sõnadetöö+ käskiv kv. L.24 sõnavara.
3. tund
Tagasiside tööst. L.24 Meie koduloomad. Dialoogid.

IV nädal 13.04-17.04.2015
1. tund
L.24 Omastav asesõna. Dialoogi lugemine. Tv.h.
2. tund
Minu lemmikloom. tv. harjutused.
3. tund
Oma lemmiklooma posteri esitamine.

V nädal 20.04-24.05.2015
1. tund
L.24 sõnadetöö. L.25 Kordamine
2. tund
Kordamisharjutused töövihikust.
3. tund
L.25 Kordamisharjutused, hääldus.

VI nädal 27.04-01.05.2015
1. tund
L.26. Mis on moes? Dialoogid.
2. tund
L.26 Nimisõna käänamine koos määrava artikli ja omadussõnaga. Harjutused.
3. tund
L.26 Töövihiku harjutused.

VII nädal 4.05-8.05.2015
1. tund
L.26 Sõnadetöö. L.27 Sõnavara.
2. tund
L.27 teksti lugemine, tõlkimine, harjutused.
3. tund
L.27 töövihiku harjutused

VIII nädal 11.05-15.05.2015
1. tund
L.26-27 kordamine tööks.
2. tund
L.26-27 Kontrolltöö.
3. tund
Tagasiside tööde kohta, parandused.

IX nädal 18.05-22.05.2015
1. tund
L.28 Mul on kõht tühi. Sõnavara, dialoogid.
2. tund
Võrdlusastmete moodustamine. Harjutused.
3. tund
L.28 Töövihiku harjutused.

X nädal 25.05-29.05.2015
Kordamine, mängud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad.
*rääkida oma toast
*kasutada eessõnu
*rääkida oma kodustest töödest
*kasutada käskivat kõneviisi
*rääkida oma lemmikloomast
*nimetada koduloomi
*nimetada riideesemeid
*rääkida, milliseid riideid nad kannavad
*nimetada toiduaineid
*rääkida, mida nad hommikuks söövad

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõtev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm
jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega