Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 23. märts 2015. a. kell 08.54
Muudetud: 23. märts 2015. a. kell 14.41

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 23.03-27.03.2015
1. tund
L.19 Sportfans. Deine Lieblingsstars.
2. tund
L.19 Dialoge lesen. Mein Brief an den Sportstar.
3. tund
Üb. aus dem Ah. Wörterkontrolle L.19

II nädal 30.03-3.04.2015
1. tund
L.20 Wiederholung.Üb. aus dem Ah.
2. tund
Kleinprojekt- ein Plakat gestalten
3. tund
Das Plakat vorstellen. Üb. aus Ah.

III nädal 6.04-10.04.2015
1. tund
L.20 Ausspracheübungen.
2. tund
L.21 Freizeit. Lieblingsbeschäftigungen.
3. tund
L.21. Modalverben im Präteritum. Steffen erzählt.

IV nädal 13.04-17.04.2015
1. tund
L.21 Üb. aus dem Ah.
2. tund
L.21 Wiederholung.
3. tund
L.21 Test L.21

V nädal 20.04-24.05.2015
1. tund
Tagasiside tööst L.21. L.22 Wortschatz.
2. tund
L.22 Was hast du heute vor? Dialoge lesen, spielen.
3. tund
Übungen aus dem Ah.

VI nädal 27.04-01.05.2015
1. tund
L.22 Wörterkontrolle+ Perfekt
2. tund
L.23 Kommst du mit ins Kino?
3. tund
L.23 Dialoge lesen, spielen. Akk.

VII nädal 4.05-8.05.2015
1. tund
Personalpr. im Akk. Üb. aus Ah.
2. tund
L.23 Üb. aus dem Ah.
3. tund
L.24 Wiederholung

VIII nädal 11.05-15.05.2015
1. tund
Fragen über die Freizeit, Fragen beantworten.
2. tund
L.24 Dialoge lesen, Rollenspiele.
3. tund
L.24 Üb. aus Ah.

IX nädal 18.05-22.05.2015
1. tund
L.14 aussprache.
2. tund
L.25 Zick-zack durch das Deutschbuch.
3. tund
Wiederholung.

X nädal 25.05-29.05
Wiederholung, Spiele.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
*kirjutada kirja oma lemmiksportlasele
*koostada grupitööna sporditeemalist plakatit ja seda esitleda
*rääkida erinevatest spordialadest
*moodustada küsimusi sporditeema kohta
*teha ettepanekut kuhugi minemiseks
*vastata ettepanekule jaatavalt või eitavalt
*leppida kokku kohtumisaeg ja koht
*leida telekavast informatsiooni
*osta kinopiletit
*osta kohvikust lihtsaid sööke

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõttev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega