Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2015. a. kell 18.30
Muudetud: 22. märts 2015. a. kell 18.30

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.03
Liitmise ja lahutamise, korrutamise ja jagamise mäng
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/activities/mentalmaths.shtml
06.04
Kümnendmurdude korrutamise ja jagamise pranglimine
miksike.ee
13.04
Peastarvutamine
http://www.quia.com/cb/288247.html
20.04
Dupligon - geomeetriliste kujundite dubleerimine
http://www.brainbashers.com/games/dupligon.asp
04.05
Kümnendmurrud
http://mott.edu.ee/mottwiki
11.05
Arvutamine
http://www.primarygames.com/math/quickmath/
18.05
Nuputamine
http://www.ttkool.ut.ee/nuputa/

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Kokkuvõttev hinne kantakse tunnistusele (A, MA) II ja IV veerandil lõpuks.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Esitamata töö või sooritamata töö kajastub eKoolis nullina. "0" , mis asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist. Järelvastamine toimub 10 päeva jooksul pärast töö tagasisidet

Konsultatsioonid ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00 ruumis 306või kokkuleppel õpetajaga.