Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2015. a. kell 00.11
Muudetud: 22. märts 2015. a. kell 00.11

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-5.3.
1) Kundenwünsche
2) Kundenwünsche
3) Kundenwünsche. Infinitiv mit zu

9. – 12.3.
1) Kundenwünsche um ... zu, damit
2) Kundenwünsche. Reisezeiten und Reiseziele
3) Kundenwünsche. Reisezeiten und Reiseziele

23. – 26.3
1) Kundenwünsche. Reiseziele
2) Kundenwünsche. Kundengespräche
3) Kundenwünsche. Rollenspiel

30.3. – 2.4.
1) Kundenwünsche. Statistik
2) Kundenwünsche. Statistik. Gruppenarbeit
3) Kundenwünsche. Statistik - Vortrag

6. – 9.4.
1) Kundenwünsche. Zu im Satz.
2) Kundenwünsche.
3) Kundenwünsche. Wortschatz

13. – 16.4.
1) Kundenwünsche. Test
2) Zwischenspiel. Rollenspiele
3) Rund ums Wohnen. Hören

20. – 23.4.
1) Rund ums Wohnen.
2) Rund ums Wohnen. Rollenspiel.
3) Rund ums Wohnen. Beschwerden


27. – 30.4
1) Rund ums Wohnen. Beschwerde schreiben
2) Rund ums Wohnen.
3) Rund ums Wohnen. Konflikte mit Nachbarn lösen

4. – 7.5.
1) Rund ums Wohnen. Traumwohnung
2) Rund ums Wohnen. Traumwohnung
3) Rund ums Wohnen. Zeitungen lesen. Artikel

11.- 14.5.
1) Rund ums Wohnen. Wochenendbeziehungen
2) Rund ums Wohnen. Rektion. Fragen
3) Rund ums Wohnen. Wortschatz

18. – 21.5
1) Rund ums Wohnen. TEST
2) Rund ums Wohnen. Vergleiche
3) Estland und Deutschland

25.- 28.5.
1) Wiederholen
2) Übersicht
3)Zusammenfassung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

VI kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel: puhkus,reisisihtkohad, statistika tutvustamine, ost ja müük, suhtlemine kliendiga, elamistingimused, konfliktid naabritega ja nende lahendamine, kaebuse esitamine, inimeste vahelised suhted, samuti oskab kasutada es-väljendeid, kaheosalisi sidesõnu, konjunktiivi, rektsiooni, eessõnu genitiiviga, kaheosalisi sidesõnu. 2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist, läbi viia ja anda ülevaate küsitlusest, teha ettekande;
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Iga kästletud teema lõpeb testiga, mille sisuks on sõnavara ja teemas käsitletud grammatilised raskuspunktid, kirjalikult koostatud avaldus töökoha taotlemiseks, rollimäng kliendina, elamistingimuste kirjeldamine. . Koondihnne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-70%
hinne 3 - 69-45%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hindelisi töid on võimalik parandada üks kord alates töö kättesaamisest. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) tuleb sooritada. Puudumise korral on vaja materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele vastata. Kui on puudutud üle 6 tunni perioodis, tuleb sooritada lisatöö, mis võib sisaldada nii suulisi kui kirjalikke ülesandeid.Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid ja järeltööd vastavalt eelnevale kokkuleppele õpetajaga .