Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 13. märts 2015. a. kell 14.06
Muudetud: 13. märts 2015. a. kell 14.08

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23. - 27.03 Elu Nõukogude Eestis.Sportlane Heino Lipp Ajaloo õ.lk. 76 - 79
30.03 - 02.04 Suhtumine lastesse muutub. Kirjanik Astrid Lindgren Ajaloo õ.lk. 84 - 87
06. - 10.04 Eesti taasiseseisvumine.President Lennart Meri Aj. õ. lk. 88 - 91
13.- 17.04 President Arnold Rüütel
20. - 24.04 President Hendrik Toomas Ilves
27. - 30.04 Tund arvutiklassis: õpilased otsivad 5 huvitavat fakti Eesti presidentide kohta
04. - 08.05 Eeslmisel tunnil otsitud faktide esitamine
11. - 15.05 Õppeekskursioon koduloomuuseumisse
18. - 22.05 Kokkuvõte õppekäigust
25. - 29.05 Ristsõna lahendamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpuks
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke (ajaloolisi) vaatamisväärsusi, matkaradu;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo),
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne II ja IV veerandi lõpus "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( vihik, rühmatööde tegemine, töölehtede täitmine). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse
Konsultatsioon esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303 või kokkuleppel õpetajaga.