Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 22. jaanuar 2015. a. kell 11.31
Muudetud: 21. märts 2015. a. kell 11.49

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keelt räägib Euroopas üle 100 miljoni inimese - seega on ta suurima rääkijate arvuga emakeel ja selle keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

19. - 22.01.
1) Schule, Ausbildung, Beruf. Akademiker heute.
2) Schule, Ausbildung, Beruf. Akademiker heute.

26. - 29.01
1) Schule, Ausbildung, Beruf. Akademiker heute.
2) Schule, Ausbildung, Beruf. Stellenangebote

2. - 5.02.
1) Schule, Ausbildung, Beruf. Stellenangebote
2) Schule, Ausbildung, Beruf. Stellenangebote

9.- 12.02.
1) Schule, Ausbildung, Beruf. Stellensuche
2) Schule, Ausbildung, Beruf. Stellensuche.

16. - 19.02.
1) Schule, Ausbildung, Beruf. Stellensuche.
2) Schule, Ausbildung, Beruf. Lebenslauf.

23. - 26.02.
1) Unterhaltung und Fernsehen.
2) Unterhaltung und Fernsehen.

2. - 5.03.
1) Unterhaltung und Fernsehen.
2) Unterhaltung und Fernsehen.

9. - 10. 03.
1) Unterhaltung und Fernsehen.
2) Unterhaltung und Fernsehen.

23.- 26. 03.
1) Industrie, Arbeit Wirtschaft. Auto
2) Industrie, Arbeit Wirtschaft. Reparatur

30.3. - 2.04.
1) Industrie, Arbeit Wirtschaft. Passiv
2) Industrie, Arbeit Wirtschaft. Lohn und Gehaltsabrechnung

6.- 9.4
1) Natur und Umwelt. Wetter
2) Natur und Umwelt. Wetter

13. - 16.4
1) Natur und Umwelt.
2) Natur und Umwelt.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel:
saksakeelsed riigid, geograafia, kultuur, keeled, vaatamisväärsused, kaubamärgid, haridus, haridussüsteem kool, elukutsed, õppimisvõimalused mis ühendab ja mis eristab, inimese välimus, hinnangud, eelarvamused;
õpilane kasutab õpitud keelestruktuure, oskab kasutada tegusõna korrektses vormis, sidesõnu ja oskab kasutada kõrvallauset, isikulist asesõna ja seda käänata, kasutab omastavat ja enesekohast asesõna, oskab kasutada õpitud tegusõnade rektsiooni, tunneb ja kasutab eessõnu, oskab käänata nimisõna kõikides käänetes, kasutada võrdlusastmeid, oskab kõnes ja kirjas kasutada passiivi
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes,
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

Kursuse hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva kursuse hinde väljapanemisel tunnitööd (suuline ja kirjalik) ja muude väikesemahuliste tööde hinnet, mille osakaal on 50 % + 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistub ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras õppematerjalid.
Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha, omandada läbivõetud aineosa ja sooritada ning esitada tunnitööd.
Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kui puudutud tundide arv ületab 20% toimunud kontakttundidest, tuleb õpilasel positiivse kursuse hinde saamiseks sooritada test (koosneb suulisest ja kirjalikust osast) kursuse sisuks oleva materjali ulatuses positiivsele hindele.
Poolaasta hinne on kokkuvõttev hinne tunnitöö (50%) ja testide (50%) hinnetest. Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus nn. aktiivsuse hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka aktiivsuse hinne olema positiivsed.
Õppematerjal: Themen 2
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele.