Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 6. jaanuar 2015. a. kell 09.33
Muudetud: 28. jaanuar 2015. a. kell 10.59

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpetuse eesmärgid:
1 Äratada õpilastes huvi mineviku vastu
2.Tutvuda kodukoha, Eesti, Euroopa ja maailma ajalooga 17.-20. saj. alguseni
3.Tunnetada end oma rahva liikmena, aga väärtustada ka kultuurilist mitmekesisust
4.Õppida leidma, üldistama, tõlgendama ja hindama ajalooteavet
5.Õppida ära uusaja põhimõiosted ja kasutada neid õiges kontekstis
6. saada aru põhjuse- tagajärje, ja ajaloolise järjepidevuse olemusest
7.õppida allikaid leidma, hindama ja analüüsima
8.Osata kujundada oma arvamust ja seda suuliselt ning kirjalikult väljendada
9.Õppida kasutama erinevaid teabeallikaid, seal hulgas ITK vahendeid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 05.-09.01.
1. §24 Rev. algus Prantsusmaal
2. §25Prantsusmaa rev. keerises, naised ja revolutsioon

II nädal 12.-16.01.
1. §26 Prantsusmaa Napoleoni ajal
2. §27 Napoleoni sõjad ja keisririigi langus

III nädal 19.-23.01.
1. Kordamistund §23-27
2 Kontrolltöö §23-27

!V nädal 26.-30.01.
1. §1 (õpiku II osa) Euroopa pärast Viini kongressi. Konservatism
2. §2 Rahvuslik liikumine

V nädal 02.-06.02.
1. §3 1848. aasta revolutsioonid Euroopas
2. §4 Saksa keisririigi sünd

VI nädal 09.-13.02.
1.§5 Uusaegne maailm
2. §6 Maailma jagamine. Kolooniate valitsemine

VII nädal 16.-20.02.
1. Kordamistund §1-6
2. Kontrolltöö §1-6

VIII nädal 23.-27.02.
1. §7 Pärisorjuse ja orjuse kaotamine
§ §8 Tööstuslik pööre. Lapstöölised.+ arutlus " Laste töö vabrikus"

IX nädal 02.-06.03.
1. §10 Tööliste olukord
2. §11Sotsialism

X nädal 09.-13.03.
1. §12 Industriaalühiskonna uus pale
2. Muutused kultuuris

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1Õpivad iseloomustama uusaega
2.Oskab hinnata uusaja kultuuripanust, tähtsamaid sündmusi ja isikuid
3.Oskab võrrelda uusaja sündmusi ja nähtusi, sarnasusi ja erinevusi (eri maade lõikes), leida sündmuste põhjuseid- tagajärgi
4.Oskab märksõnade või küsimuste abil koostada teemakohast arutlust nii suulises kui kirjalikus vormis
5.tunneb uusaja tähtsamaid sündmusi, isikuid ja mõisteid ning oskab neid kontekstis kasutada
6.Saab aru ajaloosündmuste erinevatest tõlgendusvõimalustest
7.Oskab leida infot erinevatest allikatest ja seda võrrelda. ning kriitiliselt hinnata
8.Oskab koostada kava, mõistekaarti, ideekaarti, referaati ja kasutada ITK vahendeid info leidmiseks
9.Tunneb uusaja kaarte ja oskab koostada lihtsamaid skeeme
10.Oskab end asetada minevikus elanud inimeste olukorda

Hindamine üles

1 Igas tunnis hinnatakse tunnitööd ja koduste ülesannete täitmist. 3 tunnihinnet kokku on võrdsed ühe kontrolltöö (arvestusliku töö) hindega

2.Veerandi jooksul toimub:a) üks kontrolltöö ja üks arutlus, mille kirjutamisel võib kasutada abimaterjale
b) pidevalt hindan tunnitööd ja koduseid ülesandeid
NB! Kontrolltöö ja arutluse hinded on kohustuslikud. Kui töö ebaõnnestub või õpilane puudus, tuleb kontrolltöö või arutlus järgi vastata 10 päeva jooksul pärast tööde tagastamist . Töö vormi (suuline või kirjalik) määrab õpetaja, aeg kooskõlastatakse õpilastega. Kui üks kontrolltöö (arutlus) jääb vastamata, on veerandi hinne maksimaalselt 3, kui mõlemad kontrolltööd või üks kontrolltööd ja arutlus on tegemata, on veerandi hinne puudulik.

Kui kolmest tunnihindest üks on negatiivne, on tunnihinnete koond 3, kui 2 tunnihinnet on negatiivsed, on tunnihinnete koond 2. Ka tunnihindeid saab järel vastata või tegemata ülesanded esitada 10 päeva jooksul pärast 0,1 või 2 saamist

3.Konsultatsioon kolmapäeval 14.45-15.30 klassis 409