Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 4. jaanuar 2015. a. kell 14.28
Muudetud: 10. märts 2015. a. kell 07.09

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Osata ajas orienteeruda.
Tunda ajaloomõisteid ja neid kontekstis kasutada.
Omandada funktsionaalne kirjaoskus,kriitiline mõtlemine,arutlusoskus,järelduste tegemine, seoste loomine ning oma seisukoha loomine,põhjendamine. Osata kirjutada esseed.
Arendada empaatiavõimet.Mõista erinevates ühiskondades elavaid inimesi.
Tunda oma ja teiste rahvaste kultuuri.
Omandada allikaanalüüs ja oskus töötada ajalookaardiga.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Eesti Teise maailmasõja ajal. §14
2.Eesti mehed Teise maailmasõja rinnetel.
II NÄDAL 1.Ettevalmistus kontrolltööks.Töö allikate ja atlasega.
2.KONTROLLTÖÖ nr.3-1
III NÄDAL 1.Maailm pärast II maailmasõda §15
2.Rahvusvahelised suhted 1950-1980. Külm sõda. §16
IV NÄDAL 1.Arenenud tööstusriigid 1950-1980. Heaoluühiskonna kujunemine.§17
2.Kokkuvõte ja kordamine.
V NÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ nr.3-2 Ameerika Ühendriigid.§18
2.Saksa Liitvabariik. §19
VI NÄDAL 1.Jaapan.Aasia imelaps.§20
2.Põhjamaad.§21 ja §21a
VII NÄDAL1.Kokkuvõte ja kordamine.
2Nõukogude Liit §23
VIII NÄDAL1.ENSV §24
2.ENSV kultuurielu põhijooni §24a
IX NÄDAL 1.Kolonialismivastane vabadusliikumine §26 ja 26b
2.KONTROLLTÖÖ nr.3-3
X NÄDAL 1.Hiina Rahvavabariik.
2.Kolonialismivastane vabadusliikumine. §26.Veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1.Oskus töötada ajalookaardiga.(Kontrolltöö nr.3-1)
2.Iseloomustada külma sõja olemust, välja tuua selle avaldumise valdkonnad ja vormid.Teab olulisemad külma sõja kriisikolded.(Kontrolltöö nr.3-2)
3.Iseloomustada tööstusriikide arengut USA ja Saksa Liitvabariigi näitel. (Kontrolltöö nr.3-2)
4.Iseloomustada kommunistlikku ühiskonda NSVL näitel ja Eesti arengut NSVL koosseisus.Mõisted Kollektiviseerimine,industrialiseerimine,plaanimajandus,massirepressioonid.(Kontrolltöö nr.3-3)
5.Oskus analüüsida ajalooallikaid.

Hindamine üles

Veerandihinne moodustub kolmest kontrolltöö hindest a´ 25% ja tunnihinnetest 25%-na.
Hindamise alus: 100-90% hinne 5
89-70% 4
69-50% 3
49% ja vähem töö ebaõnnestus ja tuleb uuesti sooritada nädala jooksul peale hinnete teadasaamist.
Konsultatsiooniaeg kolmapäeviti I peale 7 tundkabinetis 408
Jõus on kokkulepe õpilastega asendada 1 kontrolltöö pärimusega küüditamisest.