Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12212 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 27. detsember 2014. a. kell 19.38
Muudetud: 28. detsember 2014. a. kell 10.56

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3 veerand
I nädal 5.01.- 9.01.2015
1. tund
L.13 Schwarzes Brett. Mitmuse moodustamine. Isikul. asesõnad er, sie, es.
2. tund
Was kosten die Sachen? Töövihiku harjutused asesõnade, mitmuse artikli kohta.
3. tund
L.13 tv. harjutused. L.14 Kordamine- tegusõna pööramine.

II nädal 12.01-16.01.2015
1. tund
L.14 töövihiku harjutused nimisõna mitmuse, artiklite, tegusõna pööramise kohta.
2. tund
Kordamine tööks L.12-14
3. tund
Test L.12-14

III nädal 19.01-23.01.2015
1. tund
Tagasiside töödest. Õpiku II osast L.16 Monate und Jahreszeiten.
2. tund
Järgarvude moodustamine. Harj. töövihikust.
3. tund
L.16 Sõnadetöö. Tv. harjutused.

IV nädal 26.01-30.01.2015
1. tund
L.17 Ich liebe den Winter. Talvised harrastused Verbi laufen, fahren pööramine.
2. tund
Dialoogid. Akusativi kasutamine .Harjutused.
3. tund
Töövihiku harjutused. Sõnadetöö L.17

V nädal 2.02-6.02.2015
1. tund

L.18 Mein Tag. Kellaajad. Dialoogid.
2. tund
Lahutatava eesliitega tegusõnad. Michaeli päev, harjutused töövihikust.
3. tund
Harjutused töövihikust. L.18 sõnade töö.

VI nädal 9.02.-13.02.2015
1. tund
L.19 Geburtstag. Dialoogid. Sõnade järjekord.
2. tund
Küllakutsed. Sünnipäevakaardid. Harjutused töövihikust.
3. tund
L.20 Kordamine. Harjutused töövihikust. Kodune kontrolltöö L.18-20

VII nädal 16.02-20.02.2015
1. tund
L.20 tv. harjutused lõpuni.
2. tund
L.21 Hier wohnen wir. Minu, sinu , meie oma.
3. tund
Karl Eestis. Ruumid ja korrused Harjutused.

VIII nädal 23.02.-27.02.2015
1. tund
Töövihiku harjutused. Jutusta (kirjuta) oma kodust.
2. tund
Töövihiku harjutused. Sõnadetöö L.21
3. tund
L.22. Richards Zimmer. Eessõnad.

IX nädal 2.03.-6.03.2015
1. tund
Minu tuba. Töövihiku harjutused.
2. tund
Töövihiku harjutused. L.22 sõnadetöö.
3. tund
L.23 Wir helfen zu Hause.Verbide essen, helfen, vergessen pööramine, harjutused.

X nädal 9.03-13.03.2015
1. tund
l.23 Käskiv kõneviis, harjutused.
2. tund
Mis ma teen kodus (kodutööd)? Töövihiku harjutused.
3. tund
L.23 sõnavara kordamine, harjutused.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:
moodustada nimisõna mitmust õpitud sõnadel
kasutada umbmäärast ja määravat artiklit
öelda esemete hindu
moodustada järgarve
nimetada kuid ja aastaaegu
rääkida talvistest tegevustest õues
jutustada oma päevast kasutades ka kellaaegu
teha küllakutse, sünnipäevakaardi
rääkida oma kodust, oma toast
rääkida kodustest majapidamistöödest

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõtev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm
jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega