Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 22. detsember 2014. a. kell 09.00
Muudetud: 13. märts 2015. a. kell 13.56

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

08.01
Hariduse levik . Kooliõpetaja Forselius (AJALOO õpik lk.20 - 23)
15.01
Vallakool möödunud sajandil ( koduloo õpik I lk. 22 - 24)
22.01
Hariduse levik Saaremaal
29.01
Hariduse levik Saaremaal, töölehe täitmine
05.02
Uurimistöö ,,Minu ema , isa, vanaema, vanaisa kooliaeg" esitlus
12.02
Uurimistöö ,,Minu ema , isa, vanaema, vanaisa kooliaeg" esitlus
19.02
Eesti rahvuslik ärkamisaeg. Töölehe täitmine ( ajaloo õpik lk. 48 - 49 )
27.02
Luuletaja Lydia Koidula ( ajaloo õpik lk. 50 - 51)
05.03
Ärkamisaeg Saaremaal
12.03
Eesti Vabariigi loomine.President Konstantin Päts
19.03
Tunnikontroll: ärkamisaeg, Eesti Vabariigi loomine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpuks
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke (ajaloolisi) vaatamisväärsusi, matkaradu;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo),
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne II ja IV veerandi lõpus "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( vihik, rühmatööde tegemine, töölehtede täitmine). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse
Konsultatsioon esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303 või kokkuleppel õpetajaga.