Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5b, 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 11. detsember 2014. a. kell 12.14
Muudetud: 11. mai 2015. a. kell 21.37

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III VEERAND
I nädal 5. - 9. jaanuar
Hariduse levik. Kooliõpetaja Forselius õ lk 20-23

II nädal 12. - 16. jaanuar
Esimesed eestlased Tartu Ülikoolis ("Ajalugu 5. klassile" lk 90-93)

III nädal 19. - 23. jaanuar
Kuidas eesti rahvas lugema õppis. Aabitsad meie kodudes. (T. Toomet "Me elame ajaloos" lk 176-177)

IV nädal 26. - 30. jaanuar
Hariduse levik Saaremaal ("Minu kodulugu")
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=143&lang=et

V nädal 2. - 6. veebruar
Kuidas eestlased said endale perekonnanimed (T. Toomet "Me elame ajaloos" lk 194-197)

VI nädal 9. - 13. veebruar
Eesti rahvuslik ärkamisaeg õ lk 48-51
http://www.slideshare.net/kaiaa168/rkamisaja-algus-johann-voldemar-jannsen?related=5

VII nädal 16. - 20. veebruar
Johann Voldemar Jannsen, Lydia Koidula, Carl Robert Jakobson ("Ajalugu 5. klassile")

VIII nädal 23. - 27. veebruar
Esimene üldlaulupidu ("Ajalugu 5. klassile" lk 115-117)

IX nädal 2. - 6. märts
"Kevade" filmi põhjal koolisüsteemi analüüs.

X nädal 9. - 13. märts
"Kevade" filmi põhjal koolisüsteemi analüüs.

IV VEERAND
I nädal 23. - 27. märts
Jakob Hurda suur üleskutse (Ajalugu 5. klassile lk 121-124)

II nädal 30. märts - 3. aprill
Venestuse selgroog murtakse. Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts (Ajalugu 5. klassile lk 125-127)

III nädal 6. - 10. aprill
Vene impeerium variseb kokku. I maailmasõda. (Ajalugu 5. klassile lk 128-133)

IV aprill 13. - 17. aprill
§ 35 Eesti Vabariigi loomine. President Konstantin Päts.

V nädal 20. - 24. aprill
§ 43 Eesti taasiseseisvumine. President Lennart Meri.

VI nädal 27. aprill - 1. mai
President Arnold Rüütel

VII nädal 4. - 8. mai
President Toomas Hendrik Ilves

VIII nädal 11. - 15. mai
§ 40 Elu NL'is. Sportlane Heino Lipp
https://www.youtube.com/watch?v=FsGVOdFAIxw

Saaremaa Nõukogude perioodil: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=4274&layer=260&lang=est#4274

IX nädal 18. - 22. mai
§ Suhtumine lastesse muutub. Kirjanik Astrid Lindgren.

X nädal 25. - 29. mai
Ristsõnade lahendamine.

XI nädal 1. - 3. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
* teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
* teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeprtsessi käigus hinnatakse töölehtede täitmist, rühmatööd ja vihiku täitmist.

Koduloos kasutatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Koduloo hinne on Kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Koduloos tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega ajaloo päevikusse ekoolis.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti kell 13.45 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.