Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 11. detsember 2014. a. kell 12.13
Muudetud: 11. mai 2015. a. kell 22.18

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III VEERAND
I nädal 5. - 9. jaanuar
http://tube.geogebra.org/student/meVLRavou
http://ggbtu.be/mnbuu69nu

GeoGebra: õ ül 752, 759, 760

http://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01

II nädal 12. - 16. jaanuar
GeoGebra

III nädal 19. - 23. jaanuar
GeoGebra

IV nädal 26. - 30. jaanuar
Kümnendmurd arvteljel http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1

Harilike murdude äratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2

Joontepesa http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0

V nädal 5. veebruar
Harilik murd
http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php

Kümnendmurrud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=596
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099

Mäng murdudega:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm
http://www.math-play.com/simplifying-fractions-game/simplifying-fractions-game.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/Balloons_fractions1.swf

VI nädal 12. veebruar
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.)

Klotsimäng (MAHJONG) – tähelepanu arendamine
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0

VII nädal 19. veebruar
Kirjuta kümnendmurrud
https://mhg.tartu.ee/janika/5B/K%fcmnendmurrud.htm

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: kümnendmurrud)

VIII nädal 26. veebruar
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

Kümnendmurdude korrutamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

IX nädal 5. märts
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9588

Pranglimine
http://www. miksike.ee (Trenniväljak: kümnendmurrud)

X nädal 12. märts
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

http://mataerli.blogspot.com/search/label/arvutamine%20k%C3%BCmnendmurdudega


Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653

IV VEERAND
I nädal 23. - 27. märts
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine

II nädal 30. märts - 3. aprill
Pranglimine http://www. miksike.ee

III nädal 6. - 10. aprill
Miljonimäng: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.quia.com/rr/325144.html

IV aprill 13. - 17. aprill
Geomeetriliste kujundite joonistamine
http://www.brainbashersgames.com/games/dupligon.asp

V nädal 20. - 24. aprill
Tehete omadused
http://www.kae.edu.ee/exercise/arvude_omadused_1

VI nädal 27. aprill - 1. mai
GeoGebra: risttahukas, kuup
http://tube.geogebra.org/student/mxT0MfiSG
http://tube.geogebra.org/student/mZyzXQJW0

VII nädal 4. - 8. mai
Arvutamine
http://www.primarygames.com/math/quickmath/
Murrud
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm

VIII nädal 11. - 15. mai
Kordamine
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html

IX nädal 18. - 22. mai
Aritmeetiline keskmine
http://matemaatika.edu.ee/sisu/0012/keskmine/index.html

X nädal 25. - 29. mai
Nuputa
http://www.ttkool.ut.ee/nuputa/

XI nädal 1. - 3. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti kell 13.45 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.