Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 28. oktoober 2014. a. kell 14.42
Muudetud: 28. oktoober 2014. a. kell 15.20

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpetuse eesmärgid:
1 Äratada õpilastes huvi mineviku vastu
2.Tutvuda kodukoha, Eesti, Euroopa ja maailma ajalooga 17.-20. saj. alguseni
3.Tunnetada end oma rahva liikmena, aga väärtustada ka kultuurilist mitmekesisust
4.Õppida leidma, üldistama, tõlgendama ja hindama ajalooteavet
5.Õppida ära uusaja põhimõiosted ja kasutada neid õiges kontekstis
6. saada aru põhjuse- tagajärje, ja ajaloolise järjepidevuse olemusest
7.õppida allikaid leidma, hindama ja analüüsima
8.Osata kujundada oma arvamust ja seda suuliselt ning kirjalikult väljendada
9.Õppida kasutama erinevaid teabeallikaid, seal hulgas ITK vahendeid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 27.-31.11.
1.§13 Sõda ja rahu Euroopas
2.§14 Euroopa naabrid

II nädal 03.-07.11.
1.kontrolltöö §10-14 (mõisted, isikud. kordamisküsimused)
2.§15 Valgustussajand

III nädal 10.-14.11.
1.§16 Valgustatud absolutism
+ ARUTLUS "Kui mina oleksin olnud kuningas valgustusajastul..."
1) Sissejuhatus -aeg, riik, sinu suhtumine valgustusse, kelle õpetust sa järgid
2) Millised probleemid sinu riigis vajavad hädasti lahendamist?
3) Milliseid reforme ja kelle abiga ja kuidas sa läbi viid?
4) Mida sa reformidega saavutad? Kas rahvas on reformidega rahul?
5) Kokkuvõte sinu arutlusest

2.§17 Eesti ala suurte sõdade keerises

IV nädal 17.-21.11.
1.§18 Riigivõim ja aadel
2.§19 Talurahva elu + elu mõisas

V nädal 01.-05.12.
1.§20 Linnad ja majanduse areng
2.§21 Religioon, kirik, haridus

VI nädal 08.-12.12.
1.Eesti kontrolltöö § 17-21
2.§22 USA tekkimine

VII nädal 15.-19. 12.
1. §23 Prantsuse revolutsiooni põhjused
2. Veerandi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1Õpivad iseloomustama uusaega
2.Oskab hinnata uusaja kultuuripanust, tähtsamaid sündmusi ja isikuid
3.Oskab võrrelda uusaja sündmusi ja nähtusi, sarnasusi ja erinevusi (eri maade lõikes), leida sündmuste põhjuseid- tagajärgi
4.Oskab märksõnade või küsimuste abil koostada teemakohast arutlust nii suulises kui kirjalikus vormis
5.tunneb uusaja tähtsamaid sündmusi, isikuid ja mõisteid ning oskab neid kontekstis kasutada
6.Saab aru ajaloosündmuste erinevatest tõlgendusvõimalustest
7.Oskab leida infot erinevatest allikatest ja seda võrrelda. ning kriitiliselt hinnata
8.Oskab koostada kava, mõistekaarti, ideekaarti, referaati ja kasutada ITK vahendeid info leidmiseks
9.Tunneb uusaja kaarte ja oskab koostada lihtsamaid skeeme
10.Oskab end asetada minevikus elanud inimeste olukorda

Hindamine üles

1 Igas tunnis hinnatakse tunnutööd ja koduste ülesannete täitmist. 3 tunnihinnet kokku on võrdsed ühe kontrolltöö (arvestusliku töö) hindega

2.Veerandi jooksul toimub:a) kaks kontrolltööd ja üks arutlus, mille kirjutamisel võib kasutada abimaterjale
b) pidevalt hindan tunnitööd ja koduseid ülesandeid
NB! Kontrolltööde ja arutluse hinded on kohustuslikud. Kui töö ebaõnnestub või õpilane puudus, tuleb kontrolltöö või arutlus järgi vastata 10 päeva jooksul pärast tööde tegastamist . Töö vormi (suuline või kirjalik) määrab õpetaja, aeg kooskõlastatakse õpilastega. Kui üks kontrolltöö (arutlus) jääb vastamata, on veerandi hinne maksimaalselt 3, kui mõlemad kontrolltööd või üks kontrolltööd ja arutlus on tegemata, on veerandi hinne puudulik.

Kui kolmest tunnihindest üks on negatiivne, on tunnihinnete koond 3, kui 2 tunnihinnet on negatiivsed, on tunnihinnete koond 2. Ka tunnihindeid saab järel vastata või tegemata ülesanded esitada 10 päeva jooksul pärast 0,1 või 2 saamist

3.Konsultatsioon kolmapäeval 14.45-15.30 klassis 409