Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 26. oktoober 2014. a. kell 20.44
Muudetud: 26. oktoober 2014. a. kell 22.12

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keelt räägib Euroopas üle 100 miljoni inimese - seega on ta suurima rääkijate arvuga emakeel ja selle keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu informatsiooniallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal toime tulla igapäevastes suhtlussituatsioonides;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes
7) õpib end väljenduma loominguliselt, aga ka kriitiliselt
8) keeleõpe aitab kujuneda elukestvaks õppijaks

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.10 – Erlebnis Berlin, Sehenswürdigkeiten von Berlin. Komparation
28.10 – Berlin. Aussprachetraining. Zum oder zur
29.10 – Berlin. Verkehrsmittel. Den Weg erklären.

3.11. – Nimm das Rad. Genitiv
4.11. - Nimm das Rad. Präpositionen mit Genitiv
5.11.- Nimm das Rad. Verkehrsmittel.

10.11. – Nimm das Rad. // Wir gehen auf Reisen.
11.11. - Wir gehen auf Reisen. Wortbildung.
12.11. - Wir gehen auf Reisen.

17.11. – Wir gehen auf Reisen. / Im ICE
18.11. – Im ICE
19.11. – Im ICE

24.11. - Im ICE / Hennings Sommerferien
25.11. – Hennings Sommerferien
26.11. – Hennings Sommerferien.

1.12. – Damals und heute. Präteritum. Perfekt
2.12. – Damals und heute. Zeitformen der Vergangenheit.
3.12. - Damals und heute.

8.12. - Damals und heute. Das Leben – ein Abenteuer.
9.12. - Das Leben – ein Abenteuer.
10.12. - Das Leben – ein Abenteuer.


15.12. - Das Leben – ein Abenteuer. Notruf 112
16.12. – Notruf 112. Erste Hilfe
17.12. – Weihnachtliches. Erste Hilfe

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel ja põhjendada oma arvamust: oskab rääkida Berliinist, selle asendist, suurusest, inimestest ja vaatamisväärsustest, oskab juhatada küsijale teed ja ise teed küsida, oskab nimetada liiklusvahendeid ja seostab neid reisimisega, oskab rääkida rongiga sõitmisest ja valdab vastavaid väljendeid, teab nimetada erinevaid tegevusi reisides/ puhkusel olles, teab auto ajalugu, oskab abi kutsuda, teatada õnnetusest, rääkida õnnetuste põhjustest;
õpilane kasutab õpitud keelestruktuure, oskab kasutada kasutada võrdlusastmeid, tunneb kõiki 4 käänet ja kasutada neid, oskab moodustada väljendeid ka genitiivi eessõnadega, kasutada tegusõna minevikuvorme, kasutada pea- ja kõrvallauset.
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab II veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes,
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

Hindamine ainetunnis toimub nii viie palli süsteemis kui ka sõnaliste hinnangutena.
II veerandi kokkuvõtva hinde saamiseks
1) arvestab õpetaja õpilase kaasatöötamist tunnis ja väikesemahulisi tunnitöid, mida on hinnatud lähtuvalt kujundava hindamise põhimõtetest ning mille alusel saab õpilane ühe kokkuvõtva hinde veerandi lõpus.
2) on õpilane sooritanud iga ülalnimetatud teema sõnavara ja grammatika kohta (teemade loend vt. Mida me tundide jooksul teeme?) testi, mis sisaldavad 3 eelneva tunni materjali ja mille hinne kujuneb punktiarvestuse alusel vastavalt sellele, mitu % saavutab õpilane maksimaalsest võimalikust punktide arvust:
hinne 5 - 90 - 100%
hinne 4 – 75 - 89 %
hinne 3 – 50 - 74%
hinne 2 – 20 - 49-%
hinne 1 - 0 - 19%
Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine. Iga sooritatud töö kohta teeb õpilane vigade paranduse ja esitab selle õpetajale.
Puudumiste korral tuleb materjal omandada ja ära teha puudumise ajal sooritamata jäänud test.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus.
Õppematerjal: H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 3 Lehrbuch
H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 3. Arbeitsbuch.
Õpetaja lisamaterjalid.
Õpilasel on igas tunnis kaasas kattepaberiga kaetud õpik, töövihik, harjutustevihik ja vastavalt õpetaja korraldusele nn. raudvara vihik.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele T kell 14.45-15.30 ruumis 404.