Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 26. oktoober 2014. a. kell 19.05
Muudetud: 26. oktoober 2014. a. kell 19.05

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Rõhuasetus sellel verandil on õpimotivatsiooni hoidmine.
Selleks kasutame erinevaid õpistrateegiaid,
arendame oma oskusi ja võimeid,
püüame olla mõistvad inmeste suhtes teises ajas ja kultuuriruumis.
kriitiliselt läbi töötada ajalooallikaid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 27.10-31.10
1.Ainekaardi tutvustus. Linnade rajamine. §14
2.Linnade elukorraldus ja omavalitsus. §15
II NÄDAL 03.11-07.11
1.Majandus ja kaubandus. §16
2.Kaupmehed. §17

III NÄDAL 10.11-14.11
1.Käsitöö ja käsitööline. §18
2.Naised linnas. §19
IV NÄDAL 17.11-21.11
1.Elu-olu linnas.Heidikud ja vähemused.§20
2.KONTROLLTÖÖ nr.1 (§14-20) 20.novembril
V NÄDAL 24.11-28.11
1.Katoliku kirik ja vaimulikud. §21
2.Kiriku õpetus. §22
VI NÄDAL 01.12.05.12
1.Rahvausk. §23
2.Kloostrid ja ordud. §24
VII NÄDAL 08.12-12.12
1.Nunnakloostrid. §24
2.KONTROLLTÖÖ nr.2 Arutlus
VIII NÄDAL 15.11-19.11
1.Kirikuhoone.§25
2. Õppereid.Ühe kirikuhoone külastus.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane teab, millised olid sõltuva talupoja koormised ja talurahva elu-olu,
......kuhu tekkisid keskaegsed linnad,
.......kes elasid keskaegses linnas,
.......kes töötasid käsitöölise töökojas
..... iseloomustab keskaegse linna elu-olu
....seletab ja kasutab mõisteid PAAVST; PATRIARH; PIISKOP; PREESTER; NUNN; MUNK; RAAD;TSUNFT; HANSA LIIT

Hindamine üles

Kokkuvõttev hindamine toimub veerandi lõpus ja hinne kujuneb välja kahe kontrolltöö hinde (a´ 30%) ja kodutööde ning tunnitööde hinnete alusel.
Kontrolltöö nr.1 on testivormis ja hindeskaala on järgmine: 100-90% hinne 5
89-75% hinne 4
74-50% hinne 3
49-20% hinne 2
0-19% hinne 1
Kontrolltöö nr.2 on arutluse-jutustusena ja hindamine toimub tunnitööde ja kodutööde hindamisega samadel alustel.
VÄGA HEA ( 5 ) kui õpitulemused vastavad õppe aluseks olevatele õpitulemustele täiel määral
HEA ( 4 ) kui tulemused vastavad üldiselt aluseks olevatele õpitulemustele
RAHULDAV (3 ) kui tulemused võimldavad programmiga edasi minna või õpilasel edasises elus/õppimisel ei tekita raskusi
PUUDULIK ( 2 ) kui õpilase areng on küll toimunud antud teema piires, aga ei võimalda edasisel õppimisel hakkamasaamist
NÕRK ( 1 ) kui õpilane kasutab ebaausat viisi tulemuste saavutamiseks või saavutab tulemuse, mis ei tagaks edasiminemise võimalust
KONSULTATSIOONID ON NELJAPÄEVITI KELL 13.45 kabinetis 408
Järelvastamine nädala aja jooksul töö kättesaamisest või puuduliku hinde saamisest.