Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 23. oktoober 2014. a. kell 08.30
Muudetud: 10. november 2014. a. kell 10.51

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.okt
Kokkuvõtete tegemine õppekäigust kalmistule töövihikus lk. 50 - 51

3.nov
Muuseumitund ,,Meie esivanemate rahvarõivad "
10.nov.
Saaremaa sünd
17.nov
Muistendid ja legendid. Suur Tõll. Lõiming kirjandusega- Saaremaaga seotud kohamuistendid.

24.nov.
Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Lõiming kirjandusega - Friedrich Reinhold Kreutzwald

1.dets.
Lõiming kirjandusega -saarlaste murdekeel ( koduloo tv lk 42)

8.dets
Mihkli talumuuseum Vana Eesti külakultuur.( Koduloo tv lk 37)

15.dets
Eestlaste rahvustoidud. Seosed rahvakalendri tähtpäevadega.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpuks
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke (ajaloolisi) vaatamisväärsusi, matkaradu;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo),
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne II ja IV veerandi lõpus "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( vihik, rühmatööde tegemine, töölehtede täitmine). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse
Konsultatsioon esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303 või kokkuleppel õpetajaga.