Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 22. oktoober 2014. a. kell 08.54
Muudetud: 22. oktoober 2014. a. kell 08.54

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.10 pranglimine: http://www.miksike.ee
03.11 liitmine ja lahutamine: http://www.hot.ee/mahlapress
10.11 korrutamine, jagamine: mott.edu.ee/ mottwiki
17.11 korrutamine, jagamine: mott.edu.ee/ mottwiki
24.11 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
01.12 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
08.12 jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee
15.12 jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks.