Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 17. oktoober 2014. a. kell 10.42
Muudetud: 24. november 2014. a. kell 15.15

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II veerand
1. nädal 27.10-31.10.2014
1. tund
L.6 Sõnavara, modaaltegusõna können pööramine.
2. tund
Minu pereliikmed, mida nad oskavad teha.
3. tund
Jutustamine pildi järgi. Tv. harjutused.

2. nädal 3.11.-7.11.2014
1. tund
Kordamine tööks L.5-6
2. tund
Test (L.5-6)
3. tund
Tagasiside tööst. L.7 sõnavara.

3. nädal 10.11.-14.11.2014
1. tund
L.7 Was möchtest du heute machen?Modaalverbide mögen ja müssen pööramine, kasutamine.
2. tund
Dialoogide lugemine ja ise näite abil tegemine. Tv.harj.
3. tund
Typisch Thomas. Verbide lesen, sehen, fernsehen pööramine. Tv. harj.

4. nädal 17.11.-21.11.2014
1. tund
Tv.harjutused. Kordamine tööks L.7
2. tund
L.7 Test. L.8 sõnavara.
3. Tagasiside tööst. L.8 Wir machen viel zusammen.

5. nädal 24.11.-28.11.2014
1. tund
Verbi koht lauses, verbi pööramine. Teksti lugemine, tõlkimine.
2. tund
Sõnavara harjutused õpikust, lause koostamine. Tv. harj.
3. tund
Tv. harjutused. L.9 Kordamine.

6. nädal 1.12.-5.12.2014
1. tund
Kordamisharjutused töövihikust.
'2. tund.
Kordamine tööks L.7-8
3. tund
Test L.7-8. L.10 sõnavara

7. nädal 8.12.-12.12.2014
1. tund
Tagasiside tööst.L.10. Minu märkmikkalender. Verbi haben pööramine.
2. tund
Postkaardi kirjutamine. Tv. harjutused.
3. tund
L.10 sõnadetöö. Töövihiku harjutused.

8. nädal 15.12.-19.12.2014
JÕULUNÄDAL
1. tund
Loeme jõuluteksti, laulame jõululaulu.
2. tund Meisterdame jõulukaarte.
3. tund
Mängime ja laulame.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
* kasutada omastavat asesõna- minu, sinu
* numbreid 1-1000 ja aastaarve
*rääkida oma pereliikmetest ja mida nad oskavad
* öelda, kes mida hästi oskab
* öelda, kes mida teeb, peab tegema või tahaks teha
öelda, kuhu tahaksin minna
ettepanekut teha
ettepanekule jaatavalt ja eitavalt vastata
oskab kirjutada postkaarti

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõtev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm
jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega