Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2014. a. kell 22.51
Muudetud: 12. september 2014. a. kell 12.46

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keelt räägib Euroopas üle 100 miljoni inimese - seega on ta suurima rääkijate arvuga emakeel ja selle keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.-5.9.
1) Einführung
2) Die deutschsprachigen Länder

8.-12.9.
1) Die deutschsprachigen Länder
2) Die deutschsprachigen Länder

15.-18.9.
1) Die deutschsprachigen Länder
2) Die deutschsprachigen Länder

22.-26.9.
1) Die deutschsprachigen Länder
2) Die deutschsprachigen Länder

29.9.-3.10.
1) Wahrzeichen
2) Wahrzeichen

6.-10.10.
1) Wahrzeichen
2) Wahrzeichen

13.-17.10.
1) Wahrzeichen
2) Das Herz Europas

27.-31.10.
1) Das Herz Europas
2) Das Herz Europas

3.-7.11.
1) Das Herz Europas
2) Das Herz Europas

10.-14.11.
1) Aussehen
2) Aussehen

17.-21.11
1) Aussehen
2) Aussehen

24 – 28.11.
1) Aussehen
2) Aussehen

1.-5.12.
1) Schule, Ausbildung, Beruf
2) Schule, Ausbildung, Beruf

8.-12.12.
1) Schule, Ausbildung, Beruf
2) Schule, Ausbildung, Beruf

15.-18.12.
1) Schule, Ausbildung, Beruf
2) Schule, Ausbildung, Beruf

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel:
saksakeelsed riigid, geograafia, kultuur, keeled, vaatamisväärsused, kaubamärgid, haridus, haridussüsteem kool, elukutsed, õppimisvõimalused mis ühendab ja mis eristab, inimese välimus, hinnangud, eelarvamused;
õpilane kasutab õpitud keelestruktuure, oskab kasutada tegusõna vajalikus vormis, sidesõnu ja oskab kasutada kõrvallauset, isikulist asesõna ja seda käänata, kasutab omastavat ja enesekohast asesõna, oskab kasutada õpitud tegusõnade rektsiooni, tunneb ja kasutab eessõnu, oskab käänata nimisõna kõikides käänetes, kasutada võrdlusastmeid,
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes,
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

Kursuse hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva kursuse hinde väljapanemisel tunnitööd (suuline ja kirjalik) ja muude väikesemahuliste tööde hinnet, mille osakaal on 50 % + 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku.
Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kui puudutud tundide arv ületab 20% toimunud kontakttundidest, tuleb õpilasel positiivse kursuse hinde saamiseks sooritada test kursuse sisuks oleva materjali ulatuses positiivsele hindele.
Poolaasta hinne on kokkuvõttev hinne tunnitöö (50%) ja testide (50%) hinnetest. Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Õppematerjal: Themen 1, Themen 2
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele K alates kell 15.30 ruumis 404.